Spoedeisende Zorg Jeugd aanbesteding 2022 en verder

  1. In te stemmen met het aanbesteden van spoedeisende zorg op de schaal van de jeugdzorgregio ’21 voor de Jeugd’, met als doel een dekkend aanbod te behouden van 24/7 bereikbaarheid en 24/7 beschikbaarheid ter plaatse voor een brede doelgroep jeugd en hun gezinnen.
  2. In te stemmen met de procedure van Europese aanbesteding ‘SAS, sociale en andere specifieke diensten’.
  3. In te stemmen met contractering voor de periode van 4 jaren met een optie tot verlenging.

Dagbesteding bij Beschermd Wonen

  1. In te stemmen met de verlenging van de bestaande Bestuurlijke afspraken Beschermd Wonen tot 1 januari 2023;
  2. In te stemmen met de verlenging van bijbehorend mandaat voor Beschermd Wonen aan de gemeente Eindhoven, conform bijlage 1;
  3. In te stemmen met de inkoopstrategie Wmo Dagbesteding Beschermd Wonen Regio voor 2022, zijnde a. Open house-procedure om ruimte te bieden aan inschrijvingen van meerdere aanbieders; b. Eis bekendheid met het product en een locatie in de regio; c. Initiële contractperiode van 1 jaar met 3 keer een optie tot verlenging.

Stand van zaken doorstartplan De Enck

Raadsinformatiebrief vaststellen

Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE

De raad op 22 juni 2021 voor te stellen om in te stemmen met de gezamenlijke strategie ‘‘Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE”.

Voortgangsrapportage van de Regio Deal Brainport Eindhoven 2020

Raadsinformatiebrief vaststellen

Herontwikkeling bedrijfspand Hoogdijk 22b in Middelbeers tot 2 tijdelijke sociale woningen

  1.  In principe medewerking te verlenen aan het toevoegen van 2 sociale wooneenheden in het bedrijfspand aan de Hoogdijk 22b in Middelbeers middels een tijdelijke omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik onder voorwaarden dat: Initiatiefnemer alle wooneenheden in de sociale huursector aanbiedt, waarbij een maximale huurprijs wordt gehanteerd conform de actuele ‘regionale begrippenlijst wonen’; - Initiatiefnemer aantoont dat voorzien kan worden in voldoende parkeergelegenheid; - Initiatiefnemer aantoont dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat; - De tijdelijke vergunning maximaal 5 jaar geldig is met een mogelijke verlenging tot 10 jaar; - Initiatiefnemer een omgevingsdialoog voert met de directe omgeving;  -Dit principebesluit 1 jaar geldig is.
  2. Afwijken van de beleidsregel ‘Omgevingsvergunning Kruimelgevallen’ om voorliggend principeverzoek mogelijk te maken.

Herontwikkeling bedrijfspand Slingerbos 6a Oirschot tot woning

  1. In principe medewerking verlenen aan het herontwikkelen van het bedrijfspand aan Slingerbos 6a in Oirschot tot levensloopbestendige schuurwoning middels een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik onder voorwaarden dat: - De beoogde goothoogte maximaal 3,5 meter betreft en de nokhoogte maximaal 6 meter. - Initiatiefnemer een dialoog voert met de directe omgeving; - Initiatiefnemer een aantoonbare investering in duurzaamheid doet, waarbij nul-op-de-meter het uitgangspunt is; - Het principebesluit 1 jaar geldig is.
  2. Afwijken van de beleidsregels ‘Omgevingsvergunning Kruimelgevallen’ om voorliggend principeverzoek mogelijk te maken.