Prestatieafspraken Bibliotheek Oirschot 2022

De prestatieafspraken Bibliotheek Oirschot 2022 vast te stellen.

Raadsvoorstel UVP Vitaal Landelijk Gebied

De raad voor te stellen om:

  1. Het uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied 2022-2026 vast te stellen.
  2. Het totaalbedrag van € 2.401.000,- beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de reserve Buitengebied in ontwikkeling € 225.263,-, de reserve. Landschapsfonds (Stille Willegelden) € 591.450,- de reserve Ruimte voor Ruimte € 1.534.287,- en bijdragen van derden € 50.000,-.
  3. De reserve Buitengebied in ontwikkeling op te heffen
  4. De begrotingswijziging 2022 vast te stellen

Beslissing op bezwaar tegen besluit college waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor bouwen van loods op perceel Langereijt in Oostelbeers

  1. De bezwaren van reclamant ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit in stand te laten;
  3. Het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te wijzen.

Nieuwe CAO gemeenten

  1. Het college stemt in met het principe akkoord gemeenten 2021-2022
  2. Het college machtigt de gemeentesecretaris, mevrouw Willems-van Ulden, om namens de gemeente Oirschot deze positieve stem uit te brengen door middel van het insturen van het reactieformulier vóór 12 januari 2022.