Aanwijzen en mandateren DPG van GGD Brabant Zuidoost ivm toezicht op kinderopvang tijdens werking corona bepalingen uit de Wpg

1. De directeur publieke gezondheidszorg aan te wijzen als toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang.

2. De directeur publieke gezondheidszorg toe te staan om in zijn plaats één of meerdere medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de directeur publieke gezondheidszorg op te treden als toezichthouder. De burgemeester besluit:

3. De directeur publieke gezondheidszorg mandaat te verlenen om bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien door die gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van Covid-19 ontstaat, een en ander binnen de kaders van artikel 58n Wet publieke gezondheid. 21.I000066\blz. 2

4. De directeur publieke gezondheidszorg toe te staan om in zijn plaats één of meerdere medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de directeur publieke gezondheidszorg bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien door die gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het virus SARS-CoV-2 ontstaat, een en ander binnen de kaders van artikel 58n Wet publieke gezondheid.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Kennisnemen van de planning voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

Landschapskwaliteitsplan ter inzage leggen

1. Het concept Landschapskwaliteitsplan (conceptversie december 2020) vaststellen.

2. Instemmen met het ter inzage leggen van het concept Landschapskwaliteitsplan.

3. Instemmen met het informeren van de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief.

Kadernota 2022 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Conceptwerkprogramma 2021 MRE

De raad voor te stellen: het Dagelijks Bestuur van de MRE op de hoogte te stellen van:

1. Geen zienswijzen in te dienen voor het werkprogramma 2021 voor de onderwerpen Economie en Samenwerking & Strategie

2. Zienswijzen in te dienen voor het werkprogramma 2021 voor de thema’s Transitie Landelijk Gebied, Mobiliteit en Energietransitie met de volgende commentaren:

a. Wij verzoeken het bestuur van het MRE bij het onderwerp TLG om het volgende: een meer SMART geformuleerde doelstelling per werkgroep met de daarbij behorende concrete acties en hieraan gekoppeld een raming met de te verwachte inzet van middelen en uren. Daarnaast verzoeken wij om waakzaam te blijven en TLG niet te laten verworden tot een overkoepelende thematafel Ruimte zoals georganiseerd binnen onze samenwerking met het Stedelijk Gebied Eindhoven (hierna: SGE). 

b. Wij verzoeken het bestuur van het MRE bij het onderwerp Mobiliteit om meer aandacht voor de te bereiken landelijke doelstellingen.
c. Wij verzoeken het bestuur van het MRE voor het onderwerp Energietransitie om aandacht voor de problematiek in deze regio voor wat betreft de congestie op het elektriciteitsnet en voor meer regie en overzicht op het bestuurlijk proces rondom de RES 1.0