Uitvoeringsplan Suwi 2021/04Werkt

Vaststellen van het 04Werkt uitvoeringsplan Suwi20217

Samenwerkingsovereenkomst Safety & Security Campus

In te stemmen met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst SSC.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Peperstraat 5a'

de raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de ‘Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Peperstraat 5a’;
 2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Peperstraat 5a’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0823.BPBGPEPERSTR5A-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Beslissing op bezwaar terras bij Jasmine Garden, De Korenaar 22C te Oirschot

Naar aanleiding van het advies van de bezwaarschriftencommissie, het bezwaarschrift:

 1. Voor zover het de afwijking van de aanvraag om exploitatievergunning (openingstijden terras, muziek, omvang terras) en het verlenen van de terrasvergunning betreft gegrond te verklaren; en
 2. Voor het overige ongegrond te verklaren en de wijziging van de Drank- en Horecavergunning (met inachtneming van het advies van de commissie) in stand te laten en de terrasvergunning (in afwijking van het advies van de commissie) in te trekken;
 3. Voor zover dat ziet op het in gebruik geven van gemeentegrond niet-ontvankelijk te verklaren.

Raadsvoorstel Actieplan Woningbouw 2.0

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met het ‘Actieplan Woningbouw 2.0 (mei 2021)’ en de daarin opgenomen beleidsmatige keuzes en ontwikkelrichting per kern.
 2. In te stemmen met de uitgangspunten voor het te voeren grondbeleid, namelijk een situationeel grondbeleid met een voorkeur voor een proactieve facilitaire rol.
 3. Kennis te nemen van de vertrouwelijke bijlage bij het advies over de te voeren grondpolitiek en de voorkeursrol per ontwikkeling.
 4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 1.566.000 ten behoeve van de uitvoering van het Actieplan en dit te dekken uit de Reserve Volkshuisvestingsfonds.
 5. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen