Raadsinformatiebrief Lokaal Gezondheidsbeleid

De raadsinformatiebrief vaststellen

Lokale Educatieve Agenda (concept)

Kennisnemen van de concept Lokale Educatieve Agenda

Verlenging contract exploitant De Kemmer

 1. De intentie uitspreken om als gemeente mee te denken en te kijken hoe de afname van het aantal klokuren door Kempenhorst College vanaf schooljaar 2021/2022 ingevuld kan worden voor andere maatschappelijke doeleinden.
 2. Per 1 januari 2022 de indexering aanpassen naar CPI huishoudens.
 3. De intentie uitspreken om de exploitatie overeenkomst met Sportcentrum De Kemmer BV per 01-01-2025 verlengen tot 31-12-2026.

Privatisering sportpark tennisvereniging Fidote

de raad voorstellen een bedrag van € 368.082,- beschikbaar te stellen ten behoeve van privatisering per 01-01-2022 van het tennispark van tennisvereniging Fidote in Middelbeers. Waarbij: a. € 264.000,- als privatiseringsbudget aan Fidote wordt verstrekt; b. € 104.082,- binnen de gemeentelijke begroting moet worden afgeboekt; c. De beschikbaar gestelde kredieten en afschrijvingslasten inzake het vervangen van de dakbedekking en hekwerk groot € 83.449,- in te trekken. Dekking van genoemd bedrag van € 368.082,- plaatsvindt vanuit de algemene reserve; d. De bijbehorende begrotingswijziging vaststellen.

Wegenstructuur Brainportpark

De raadinsformatiebrief vaststellen

Beekdalpassage A58 bij de Beerze

De raadinsformatiebrief vaststellen

Inspraakreactie Ontwerp Omgevingsverordening provincie Noord-Brabant

In te stemmen met de inspraakreactie op de ontwerp omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant.

Beslissing op bezwaar; adres De Bollen 5

 1. De bezwaren van reclamant ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit in stand te laten.

Beslissing op bezwaar; adres Kromvensedijk 4

 1. De bezwaren van reclamant ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit in stand te laten;
 3. Het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te wijzen.

Opening grondexploitatie Veld 7

de raad voor te stellen:

 1. Een nieuwe grondexploitatie voor veld 7 Moorland vast te stellen
 2. Voor genoemde grondexploitatie een budget beschikbaar te stellen van € 3.067.219,-
 3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2021 en volgende jaren

Principeverzoek bedrijfsontwikkeling Voorste Heistraat 2 Middelbeers

 1.  In principe medewerking verlenen aan de sloop van het bedrijfsgebouw van 1145 m2 en (her-)bouw (kwartslag gedraaid) voor realisatie van een kantoor ter grootte van 1500 m2;
 2. In principe medewerking verlenen aan de huisvesting van tijdelijke medewerkers in het nieuw te bouwen gebouw;
 3. In principe medewerking verlenen aan de sloop van het huidige bedrijfsgebouw ter grootte van 277 m2 en herbouw van een gebouw van 420 m2;
 4. In principe medewerking verlenen aan het vergroten van het bouwblok naar 2 ha, mits voldaan wordt aan alle op dat moment geldende wet- en regelgeving waaronder de Omgevingsverordening van de provincie (sloop-bouw-regeling);
 5. Mee te werken aan de punten 1 t/m 3 onder de volgende voorwaarden: A. Dat op kosten van de initiatiefnemer de AAB gevraagd wordt of er sprake is van een doelmatige bedrijfsvoering; B. Dat voldaan wordt aan de recent vast te stellen/vastgestelde ‘beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten’; C. Dat aangetoond wordt dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat; D. Dat het geheel wordt voorzien van een landschappelijk inpassing; E. Dat de vormgeving van de nieuwe bijgebouwen de aanwezige cultuurhistorische waarden van de bedrijfswoning versterkt. F: dat het geheel in lijn is met het landschapskwaliteitsplan.

Tijdelijk fietspad verbinding Eindhovense Dijk - Challenge

Instemmen met verstrekken tijdelijke vergunning tijdelijk fietspad

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht op de gronden van de locatie Eindhovensedijk in Oirschot

 1. De raad voorstellen om met bij het raadsvoorstel -met achtneming van op grond van het bepaalde in artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)- gronden aan te wijzen voor de duur van maximaal 3 jaar als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15,24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Het betreft de gronden zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende grondplantekening met kenmerk 01499.4532.GPN001 d.d. 25 maart 2021 en de daarbij behorende perceelslijst, vermeldende hun kadastrale aanduiding, hun grootte en de namen van de eigenaren en de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander volgens de registers van het kadaster naar de stand per 25 mei 2021.
 2. Te besluiten dat de tegen het ontwerp-raadsbesluit met betrekking tot de Wvg ingebrachte zienswijze geen aanpassing behoeft aan het raadsvoorstel en dit besluit ter kennis neming aan de Raad wordt voorgelegd.

Gebiedsontwikkeling Kemmer - Eindhovensedijk

In te stemmen met het raadsvoorstel met betrekking tot gebiedsontwikkeling Kemmer - Eindhovensedijk en dit ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Verslag archief- en informatiebeheer gemeente Oirschot 2020

 1. Het verslag archief- en informatiebeheer gemeente Oirschot 2020 vast te stellen.
 2. De gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief
 3. Het verslag voor 15 juli ter verantwoording naar de toezichthouder provincie Noord-Brabant te sturen.

Jaarrekening 2020

aan de raad voor te stellen:

 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vast te stellen.
 2. Het jaarrekeningresultaat van € 2.704.161 vast te stellen.
 3. Een nieuwe reserve frictiekosten personeel in te stellen.
 4. Het resultaat als volgt te bestemmen: I. € 1.186.522 toe te voegen aan de algemene reserve II. € 685.000 toe te voegen aan de reserve frictiekosten personeel III. € 832.639 over te hevelen naar de jaarschijf 2021
 5. Daarnaast € 4.151.150 over te hevelen naar de jaarschuif 2021 waarbij tot hetzelfde bedrag reserves naar de jaarschuif 2021 worden overgeheveld.
 6. De begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Kadernota 2022

 1. In te stemmen met het concept van het raadsvoorstel tot vaststelling van de Kadernota 2022.
 2. In te stemmen met het concept van de Kadernota 2022.