Corona-steunpakket voor ondernemers

Kennis te nemen van het corona-steunpakket voor ondernemers en dit door te geleiden naar de raad:

  1. Op grond van de Tarievenverordening bepalen dat er geen vergoeding in rekening wordt gebracht voor het gebruik van terrassen over dat deel van 2021 dat de horeca gesloten is geweest.
  2. Financieel tegemoet te komen aan ondernemers door de raad voor te stellen, in afwijking van de Legesverordening, geen legeskosten te heffen voor het “Wijzigen Leidinggevende” gedurende 2021.
  3. In te zetten op netwerk- en structuurversterkende effecten middels het in 2021 en 2022 voorbereiden en in 2023 starten van een ondernemersfonds en hiertoe het in 2021 incidenteel voor ondersteuning van ondernemers i.v.m. Corona beschikbare bedrag van € 100.000 te reserveren.

Vastgestelde beleidsregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Oirschot

  1. om de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de op 25 mei 2021 door het college vastgestelde beleidsregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
  2. het college bekrachtigt in deze vergadering de op 1 juni 2021 vastgestelde, reeds verzonden raadsinformatiebrief.

RIB stand van zaken energiebeleid

Raadsinformatiebrief vaststellen

Reactie op brief Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant inzake mandaat/machtiging

Instemmen met het versturen van reactiebrief aan Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Raadsinformatiebrief aanpak pilot sluitingstijden reguliere horeca

Raadinformatiebrief vaststellen

Afwijzen principeverzoek voor de bouw van een Ruimte-voor-Ruimte woning aan Pandgat (nabij 6) in Oirschot.

In principe negatief reageren op het principeverzoek voor het realiseren van een Ruimte-voor-Ruimte woning aan Pandgat (tussen 6a en 6b) in Oirschot.