Corona bestrijding in Brabant-Zuidoost

Raadsinformatiebrief vaststellen

Gemeentelijke jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2020

het jaarverslag Wet Kinderopvang 2020 vaststellen

Vervolg Jongerenontmoetingsplek (JOP)

In te stemmen met het voorstel om de vergunning van de JOP te verlengen voor de duur van maximaal zes maanden, zodat we ruimte hebben alternatieven te onderzoeken.

Herontwikkeling Compagniesoefenterrein (COT) Oirschotse Heide

  1. Het concept-inrichtingsplan Compagniesoefenterrein (COT) Oirschotse Heide vaststellen;
  2. Het concept-inrichtingsplan voor inspraak vrijgeven;
  3. Instemmen met de concept-samenwerkingsovereenkomst ‘Herontwikkeling Compagniesoefenterrein (COT) Oirschotse Heide’ d.d. 25 mei 2021, onder voorbehoud goedkeuring raad;
  4. Volmacht verlenen aan wethouder drs. P.A.G. Machielsen door burgemeester mr. J.C.R. Keijzers-Verschelling om de conceptsamenwerkingsovereenkomst namens het college te ondertekenen.

Concept RES 1.0 - opgehaalde reacties

  1.  In te stemmen ‘Reactieformulier college B&W gemeente Oirschot’ met standpunten college betreffende de concept RES 1.0
  2. De  raadsinformatiebrief vaststellen.

Besluit op verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

De voorhanden zijnde informatie geheel en geanonimiseerd te verstrekken.