RIB Raadsvoorstel privatisering Fidote

Instemmen met raadsinformatiebrief

Leefbaarheidsplannen 2021

Akkoord gaan met de voorgestelde subsidie van de leefbaarheidsnetwerken.

VTE Kempen - stand van zaken project innovatieve fietsroute

Raadsinformatiebrief vaststellen

Brief Minister I&W inzake verdiepte ligging A58 (aquaduct) Oirschot

De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de brief van de Minister

Toezichtoordeel Interbestuurlijk Toezicht - Omgevingsrecht 2021

  1. Kennisnemen van het toezichtoordeel Interbestuurlijk Toezicht - Omgevingsrecht 2021;
  2. De gemeenteraad informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het toezichtoordeel Interbestuurlijk Toezicht - Omgevingsrecht 2021.

Tijdelijke aansluiting verbinding Challenge - DPD

instemmen met verstrekken van een tijdelijke vergunning aansluiting DPD – Challenge

Meicirculaire 2021 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief vaststellen