Convenant Woonplaatsbeginsel jeugdhulp

Ondertekenen van het convenant Implementatie woonplaatsbeginsel Jeugd.

Situatie bij Gecertificeerde Instellingen

Raadsinformatiebrief vaststellen

Verzoek tot verkoop perceel gemeente Oirschot/sectie K/nr1830 en aanvullende maatregelen rondom parkeerterrein bij speelbos en JOP

  1. Niet over te gaan tot verkoop van het perceel gemeente Oirschot, sectie K, nr. 1830 aan verzoeker.
  2. Niet over te gaan tot de gevraagde aanvullende maatregelen rondom het parkeerterrein bij het speelbos en de JOP.
  3. De verzoeker schriftelijk te informeren over deze besluiten.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Driehoek ong.'

  1. In te stemmen met de ‘Nota ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Driehoek ong.’;
  2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Driehoek ong.’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0823.BPBGDRIEHOEKONG-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;
  3. Gedeputeerde staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Aanvragen rijksbijdrage impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027

  1. Te besluiten om wethouder E. Langens-Brooimans te mandateren de aanvraag (bijlage 1) namens de gemeente Oirschot in te dienen en om de definitieve uitvoeringsagenda vast te stellen.
  2. De burgemeester machtigt wethouder E. Langens-Brooimans de aanvraag (bijlage 1) namens de gemeente Oirschot te ondertekenen.