Vaststelling staffeltarieven periode 1 juli 2021 tot 1 januari 2022

1. Het hanteren van de staffeltarieven zoals opgenomen in bijlage 1a tot en met 1e met terugwerkende kracht voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021

2. De stuurgroep Taxbus te mandateren om de maandelijkse staffeltarieven vast te stellen.

3. In te stemmen met de conceptbrief aan vervoerders.

Anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

1. In te stemmen met het anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen (beoogde inwerkingtreding 1 januari 2022), door per 1 juli 2021 gemeentelijke vorderingen op de gedupeerden van de toeslagenaffaire kwijt te schelden, conform uitvoeringsregels.

Machtiging Ruimte voor Ruimte voor aanvragen omgevingsvergunning

1. Ruimte voor Ruimte te machtigen om namens gemeente Oirschot alle activiteiten te verrichten die benodigd zijn voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden (bomen, struiken en bosschages) op grondgebied van gemeente Oirschot met betrekking tot het woningbouwproject Ekerschot-Noord in Oirschot.

Intentieafspraken met SdK inzake Westfields III

Instemmen met een uitgaande brief die de afspraken bevestigt, zoals gemaakt in de raadsvergadering van 26-1-2021. Het betreft de "Haalbaarheidsstudie Westfields III.

Nota zienswijzen ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied, wijziging Beerseveld 17'

1. In te stemmen met de 'Nota zienswijzen ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied, wijziging Beerseveld 17''.

RIB Toekomst milieustraat

1. Instemmen met de conclusie van het scenario onderzoek toekomst milieustraat

2. De raad middels een raadsinformatiebrief informeren over de conclusies van het scenario onderzoek toekomst milieustraat.