Samenwerkingsovereenkomst Regionale Samenwerking Uniek Sporten Zuid-Brabant 2020-2021

Instemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Samenwerking Uniek Sporten Zuid-Brabant 2020-2021.

Gemeentelijke jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2019

Het jaarverslag Wet Kinderopvang 2019 vast te stellen.

Enquête woonwensen onder inwoners van 55 jaar en ouder

 1. Een enquête uit te voeren naar woonwensen onder inwoners van 55 jaar en ouder.
 2. De raad over de resultaten te informeren.

Herontwikkeling oefenterrein Oirschotse Heide

De raadsinformatiebrief vaststellen.

Begroting 2020 Visit Oirschot

De subsidie 2020 ter grootte van € 130.000,- vaststellen en verstrekken aan de stichting Visit Oirschot.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Bestseweg 49 en Straten ong.'

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de ‘Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Bestseweg 49 en Straten ong.’;
 2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Bestseweg 49 en Straten ong.’ met identificatienummer NL.IMRO.0823. BPBGBESTSE49STRONG-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
 4. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling eerder te mogen bekendmaken.

Concept RES met oplegnotitie vaststellen

 1. De MRE Concept-RES met oplegnotitie van de gemeenteraad van Oirschot vaststellen;
 2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen.

Zienswijze planMER ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050

 1. In te stemmen met het indienen van een zienswijze tegen de planMER ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 conform bijgevoegde conceptbrief;
 2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatienota en deze aan te bieden aan de raad.
 3. Het college van Burgemeester en wethouders van Eindhoven te mandateren om namens uw college bijgevoegde brief met zienswijze in te dienen.

Erfpachtovereenkomst en koopovereenkomst Gilde St. Joris Oostelbeers   

 1. In te stemmen met de koopovereenkomst voor het schutsterrein;
  a. Met de opschortende voorwaarden dat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt;
  b. Voor een prijs van € 1,50 per vierkante meter;
 2. In te stemmen met de overeenkomst tot vestiging erfpachtrecht met afhankelijk opstalrecht
  a. Met de opschortende voorwaarden dat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt
  b. Het erfpachtrecht is eeuwigdurend
  c. Met de mogelijkheid tot 3 jaar na ondertekening de ondergrond van het gebouw aan te kopen, mits alle partijen op het terrein tot aankoop overgaan.
  d. Met de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging:
      - door het gilde met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden
      - door de gemeente in het kader van het algemene belang, bij faillissement of surséance van
        betaling en bij niet nakoming van de verplichting na 2 jaar;
  e. Waarbij we de jaarlijkse vergoeding baseren op het op dat moment geldende 
      huurprijzenbeleid van de gemeente.
 3. De kosten voor het bestemmingplan te dekken uit het budget bestemmingsplannen en de verhuiskosten van het gilde te dekken uit het budget voor het project Oude Toren.

Verlate oplevering jaarrekening 2019

De raadsinformatiebrief vaststellen.