Beslissing op bezwaar tegen besluit college i.v.m. omgevingsvergunning zendmast t.b.v. mobiele datacommunicatie, Meierijsebaan in Oirschot

1. De bezwaren van reclamanten ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren;

2. Het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering in stand te laten;

3. Het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te wijzen.

Beslissing op bezwaar tegen besluit college tot opleggen dwangsom aangaande bijgebouwen aan de Stille Wille, OWMiddelbeers

Het onderstaande op 15 juli jl. genomen besluit wordt in deze vergadering bekrachtigd:

In afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie:

1. De bezwaren van reclamant ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

2. Het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering in stand te laten;

3. Het verzoek tot vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase af te wijzen.