Inkoopplan en Regiovisie Doordecentralisatie Beschermd Wonen

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de Regiovisie Doordecentralisatie Beschermd wonen 2022-2026, met daarin de volgende punten:

 • De beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis conform commissie Dannenbergvoort te zetten;
 • De regionale samenwerking voort te zetten op de maatwerkvoorziening Beschermd Wonen.

2. Akkoord te gaan met het inkoopplan Beschermd Wonen:

 • Op basis van een open house procedure;
 • Voor een contractperiode van 3 jaar, met twee keer de mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar; 22.I000112\blz. 2
 • Voor de volgende vormen van ondersteuning op basis van de Wmo:
  • Beschermd Wonen;
  • Beschermd Thuis 1 en 2 (met de optie voor de huisvestingscomponent);
  • Begeleid Zelfstandig thuis.

3. In te stemmen met mandaatverlening aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven conform bijgevoegd concept besluit, om namens het college te beslissen tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met dienstverleners betreffende maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen (inclusief het uitvoeren van selectie en gunning), als bedoeld in beslispunt 2.

4. De burgemeester een volmacht te laten verlenen aan de burgemeester van de gemeente Eindhoven om de in beslispunt 3 genoemde overeenkomsten te ondertekenen. Die overeenkomsten zijn ook bindend voor de gemeente Oirschot.

5. Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven om, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, ondermandaat te verlenen aan ondergeschikten voor de bevoegdheden als bedoeld in beslispunt 3 (conform bijgevoegd
concept besluit);

6. In te stemmen met het hanteren van budgetindicaties voor de periode 2023 - 2025, zowel voor de historische als nieuwe cliënten;

7. Akkoord te gaan met de opdracht aan het regionaal Bestuurlijk Overleg Beschermd Wonen (BW) - Maatschappelijke Opvang (MO) om de inkoopdocumenten voortvloeiend uit het inkoopplan op inhoud te beoordelen voordat ze worden vastgesteld door het inkoopteam.

8. Portefeuillehouder is in deze gemandateerd. 

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening ’t Laar'

1. In te stemmen met de ‘Nota ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening ’t Laar’’;

2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening ’t Laar’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0823.BPBGHETLAAR2-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;

3. Gedeputeerde staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken;

4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Doornboomstraat/Smidsstraat’

1. Het bestemmingsplan 'Doornboomstraat/Smidsstraat' met identificatienummer NL.IMRO.0823.BPMIDOORNBOOMSMID-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro ongewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Herziening inrichtings- en verkavelingsvoorstel principeverzoek woningbouw Doornboomstraat, Middelbeers

1. In te stemmen met de reactie van de initiatiefnemer op uw principebesluit van 2 maart 2021en het aangepaste inrichtings- en verkavelingsvoorstel van 27-09-2021 met projectnummer B20/3603 en tekeningnummer s-014 ten behoeve van de bouw van 25 woningen en de realisatie van 48 parkeerplaatsen op het achterterrein van de villa aan de Doornboomstraat in Middelbeers en in de naastgelegen, voormalige limonadefabriek;

2. In te stemmen met de sloop van de voormalige limonadefabriek en wederopbouw van de kenmerkende voorgevel met als onderbouwing het inventariserend- en waardestellend bouwhistorisch onderzoek van 17 mei 2021 met projectnummer 043;

3. Af te wijken van de geldende parkeernormennota en in te stemmen met een lagere parkeernorm voor de vijf beoogde studio’s van maximaal 1 parkeerplaats per studio;

4. In te stemmen met de bijgevoegde concept antwoordbrief en de initiatiefnemer middels deze brief te informeren.

Kadernota 2023 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De raadsinformatiebrief met tekstuele aanpassing over de Kadernota 2023 van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant vast te stellen, portefeuillehouder is in deze gemandateerd.

Proces herindeling COT Oirschotse heide

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.

Leden en vergaderruimte hoofdstembureau

1. De samenstelling hoofdstembureau voor de kalenderjaren 2022 t/m 2025 vast te stellen.
2. De commissiekamer beneden van het gemeentehuis aan te wijzen als vergaderruimte voor de zitting van het hoofdstembureau en als alternatieve locatie de raadszaal.

Aanwijzen stembureaus en aanplakborden voor verkiezingen

1. De stembureaus aan te wijzen, zie bijlage op pagina 4;
2. Toestemming te verlenen voor het plaatsen van 11 aanplakborden, zie bijlage op pagina 4.