Privatisering sportpark tennisvereniging Fidote

De raad voorstellen een bedrag van € 368.082,- beschikbaar te stellen ten behoeve van privatisering per 01-01-2022 van het tennispark van tennisvereniging Fidote in Middelbeers. Waarbij:

a. € 264.000,- als privatiseringsbudget aan Fidote wordt verstrekt;

b. € 104.082,- binnen de gemeentelijke begroting moet worden afgeboekt;

c. De beschikbaar gestelde kredieten en afschrijvingslasten inzake het vervangen van de dakbedekking en hekwerk groot € 83.449,- in te trekken. Dekking van genoemd bedrag van € 368.082,- plaatsvindt vanuit de algemene reserve;

d. De bijbehorende begrotingswijziging vaststellen.

Besluit op bezwaar (omwonenden) tegen besluit college voor plaatsen zendmast tbv mobiele datacommunicatie tegenover Meierijsebaan 5 Oirschot

Het onderstaande op 30 juli jl. genomen besluit wordt in deze vergadering bekrachtigd:

Met inachtneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie:

1. De bezwaren van de omwonenden zonder kleur – zoals opgenomen in het overzicht onder het kopje ‘ontvankelijkheid’ in het advies (blz 2 en 3) – niet-ontvankelijk te verklaren;

2. De bezwaren van de omwonenden in gele kleur – zoals opgenomen in het hierboven genoemde overzicht - ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

3. Het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering in stand te laten.

Besluit op bezwaar tegen besluit college voor plaatsen zendmast tbv mobiele datacommunicatie tegenover Meierijsebaan 5 Oirschot

Het onderstaande op 30 juli jl. genomen besluit wordt in deze vergadering bekrachtigd:

Met inachtneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie:

1. De bezwaren van reclamant ongegrond te verklaren;

2. Het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering in stand te laten;

3. Het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te wijzen.

Mandaatregeling VTH de Kempen 2021 - Oirschot

1. De mandaatregeling VTH de Kempen 2021 - Oirschot vaststellen door zowel het college van burgemeester en wethouders als door de burgemeester.

Beslissing op bezwaar tegen besluit college voor verlenen omgevingsvergunning voor kappen 6 bomen, waarbij bezwaar zich richt op één boom (boom A) aan de Schoolstraat in OWM'beers

1. De bezwaren van reclamant ontvankelijk en gegrond te verklaren, omdat de boom (boom A) zonder kapvergunning mag worden gekapt.

2. Het bestreden besluit in de beslissing op bezwaar in zoverre te herroepen.