Besluit op bezwaar tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek mbt de werkzaamheden aan de Kromvensedijk te Middelbeers

In overeenstemming met het advies van de bezwaarschriftencommissie:

  1. de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;
  2. het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te wijzen.

Besluit op bezwaar tegen de schriftelijke mededeling dat geen omgevingsvergunning nodig is voor het rooien van houtgewas aan de Kromvensedijk 4 (bosbeheerplan)

In overeenstemming met het advies van de bezwaarschriftencommissie:

  1. het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. 2. het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te wijzen.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Spoordonkseweg 66'

De raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Spoordonkseweg 66’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0823.BPBGSPRDNKSEWEG66-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Raadsinformatiebrief Oude Toren

Ter bekrachtiging van het op 18 augustus jl. genomen besluit:

  1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.

Beslissing op bezwaar tegen het besluit waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van een ruimte in het pand op het perceel aan de Harnasweg te Oirschot als mortuarium

  1. De bezwaren van reclamant ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit (met inachtneming van het advies van de commissie, en onder aanvulling van de motivering) in stand te laten;
  3. Het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te wijzen.