Concept Strategische visie Sociale Leefomgeving

De raad te informeren met de raadsinformatiebrief, met als bijlagen de concept strategische visie sociale leefomgeving inclusief infographic, en de presentatie voor de themabijeenkomst met de raad over de strategische visie.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Oirschot 2022-2036

Het college heeft samen met de schoolbesturen een integraal huisvestingsplan 2022-2036 opgesteld en hierin het voorkeurscenario voor realisatie van een IKC De Klep opgenomen. Het raadsvoorstel wordt op 28 september 2021 behandeld.

Vaststellen Landschapskwaliteitsplan

Het Landschapskwaliteitsplan heeft ter inzage gelegen. De reactie zijn verwerkt in een nota van zienswijzen. Het college heeft ingestemd met de nota van zienswijzen en stelt de gemeenteraad voor het Landschapskwaliteitsplan vast te stellen inclusief de voorgestelde wijzigingen in de nota van zienswijzen.