Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES MRE (SenUP)

  1.  Het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES MRE (SenUP) vast te stellen en dit kenbaar te maken aan de regionale stuurgroep RES. 
  2. De huidige ambtelijke inzet (1 dag per week) voor de regionale afstemming van het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES MRE te continueren. 

Wijziging Wet gemeenschappelijke regeling per 1 juli 2022 

Kennisnemen van de wijziging Wet gemeenschappelijke regeling per 
1 juli 2022

Tweede managementrapportage 2022 voortgang aanbevelingen externe toezichthouders

  1. Kennis te nemen van de tweede managementrapportage 2022 met de voortgang van de adviezen van externe toezichthouders.
  2. De portefeuillehouder geeft een aantal suggesties mee ter verdere ontwikkeling van de rapportage. 

Jaarverslag archiefbeheer Samenwerking Kempengemeenten 2021 

  1. Kennisnemen van het jaarverslag archiefbeheer Samenwerking Kempengemeenten 2021.
  2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.