Handhavingskader na Wmo-toezicht

  1. Handhavingskader vast te stellen om te kunnen handhaven na kwaliteitstoezicht Wmo.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

Aan de raad het raadsvoorstel met bijbehorende subsidieverordening ter besluitvorming voor te leggen met de volgende beslispunten:

  1. De “Subsidieverordening reductie energiegebruik particuliere woningen en huurwoningen 2021” vast te stellen ten behoeve van de voucherregeling RREW.
  2. Het subsidieplafond voor de voucherregeling vast te stellen op € 73.500,- en te dekken uit de uitkering RREW van het Rijk.
  3. Het college te machtigen om het subsidieplafond voor de voucherregeling te verhogen op het moment dat het budget uit de uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen wordt overschreden.

Evaluatie participatie Actieplan Woningbouw

  1. Kennisnemen van het verslag van het evaluatiegesprek proces Actieplan Woningbouw d.d. 8 september 2021.
  2. Het verslag ter kennisname aan de raad toesturen.

Stand van zaken ontwikkeling zonneparken in Oirschot

De raadsinformatiebrief vast te stellen.

Raadsinformatiebrief: Start aanleg ondergrondse hoogspanningsverbinding

De raadsinformatiebrief met tekstuele aanpassing vast te stellen.