Besluitvorming nieuw lokaal gezondheidsbeleid na de gemeenteraadsverkiezingen verplaatst naar Q2- 2022

De bijgevoegde raadsinformatiebrief met tekstuele wijziging vast te stellen.

Jaarverantwoording jaarverslag Wet kinderopvang 2020

Het college heeft kennisgenomen van behoud A-status toezicht en handhaving Wet Kinderopvang.

Stichting Veiligheidsregio's

 1. Kennis genomen van het voornemen van VRBZO om deel te nemen in de Stichting Risicobeheer en op een later moment in een Stichting Waarborgfonds in gezamenlijkheid met de andere Veiligheidsregio’s in Nederland.
 2. Kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van VRBZO dat de noodzaak en wens om te komen tot de oprichting van deze stichtingen in het kader van risicobeheer en (ongevallen)verzekeringen onderschreven wordt, maar wel een zienswijze in te dienen om aan te geven dat de oprichting van beide stichtingen binnen de bestaande middelen gerealiseerd moet worden en geen extra kosten met zich mee mag brengen.

1e Begrotingswijziging 2022 GGD

 1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2022 van de GGD.
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

Raadsinformatiebrief InnovA58 en stikstofproblematiek

Bekrachtigt het per mail genomen besluit op 24 januari jl. de bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.

Gewenst Aquaduct (A58)

Bekrachtigt het op 24 januari jl. per e-mail genomen besluit de:

 • Bijgevoegde brief aan de Minister I&W vast te stellen.
 • Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.

Centrumvisie Oirschot

Het concept voorstel “Centrumvisie Oirschot’ vaststellen, de inspraakprocedure starten met ingang van 3 februari 2022 en het voorstel gedurende zes weken ter inzage te leggen.

Procesbesluit m.b.t. voorwaardelijk incidenteel hoger beroep Kromvensedijk 

 1. Een procesbesluit te nemen (artikel 160 lid 1, sub e, Gemeentewet) om voorwaardelijk incidenteel hoger beroep in te dienen tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 14 september 2021 met zaaknummer SHE 20/1621;
 2. In te stemmen met de inhoud van het bijgevoegde voorwaardelijk incidenteel hoger beroepschrift.

Afdrachten beleid grootschalige zonne- en windenergie

Het addendum ‘beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’ vast te stellen, portefeuillehouder in deze gemandateerd. 

Controleprotocol 2022 en voorlopig normenkader 2022

Het college heeft kennisgenomen van het controleprotocol 2022 en voorlopig normenkader 2022.

Provinciaal toezichtoordeel Informatie- en Archiefbeheer 2021

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.

Aanvulling op begrotingswijzigingen Burap 2021

In te stemmen met het raadsvoorstel voor aanvullende begrotingswijzigingen 2021 en 2022 m.b.t. de Burap 2021.

HOE-vraag Strategische Kempenagenda

De raad voor te stellen met de volgende beslispunten akkoord te gaan:

 1. Het document 'Richting door de raden' vast te stellen als richtsnoer om als gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden samen op te trekken om invulling te geven aan de Strategische Kempenagenda.
 2. Vanaf 2022 structureel € 15.000 in de begroting op te nemen voor de organisatie van de samenwerking;
 3. Dit alles met inachtneming van de uitwerking van de motie evaluatie netwerksamenwerking waarbij de tekst van het raadsvoorstel een aanpassing kent, portefeuillehouder in deze gemandateerd.