Kadernota 2022 GGD Brabant-Zuidoost

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Nieuwsbrieven GGD Brabant-Zuidoost over 2e begrotingswijziging en iJGZ

Kennisnemen van de bijgevoegde nieuwsbrieven en doorsturen naar de Raad.

MRE Regionale herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat, 1e tranche

De raad via een raadsinformatiebrief te informeren omtrent de herstelaanpak.

Innovatiestrook en verzorgingsplaats 2.0 Kloosters A58

1. Medewerking te verlenen aan de realisatie van een innovatiestrook en de ontwikkeling van een verzorgingsplaats 2.0 bij verzorgingsplaats Kloosters aan de A58, onder de volgende voorwaarde: • Initiatiefnemer levert een ruimtelijke onderbouwing aan waaruit blijkt dat aan alle relevante wet- en regelgeving wordt voldaan; • Er dient sprake te zijn van een passende landschappelijke inpassing. De aanleg, het beheer en de instandhouding worden vastgelegd als voorwaarden bij de omgevingsvergunning of in een overeenkomst.

2. Gedeputeerde Staten verzoeken tot wijziging van de grens van Natuur Netwerk Brabant.

Bestemmingsplan "Ondergrondse 150kV Tilburg Noord – Best, gemeente Oirschot"

De raad voor te stellen om:

1. In te stemmen met de ‘Zienswijzennota: ontwerpbestemmingsplan ‘Ondergrondse 150kV Tilburg Noord – Best, gemeente Oirschot’

2. Het bestemmingsplan ‘Ondergrondse 150kV Tilburg Noord – Best, gemeente Oirschot’ met identificatienummer NL.IMRO.0823.BPBG150KVTNBENO-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;

3. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling eerder te mogen bekendmaken.

RIB Jaaroverzicht Afval- en Grondstoffen 2020

Ingestemd met de RIB Jaaroverzicht Afval- en Grondstoffen 2020 en deze ter beschikking stellen aan de raad.

Organisatie Tweede Kamerverkiezingen 2021

1. Aanwijzen stembureaus en tellocaties conform bijlage.

2. Aanwijzen van het gemeentehuis als afgiftepunt voor briefstemmen.

Decembercirculaire 2020 algemene uitkering

1. De uitkomsten van de decembercirculaire 2020 voor kennisgeving aan te nemen;

2. De uitkomsten van de decembercirculaire 2020 voor het begrotingsjaar 2020 te verwerken in de jaarrekening 2020;

3. Het restant van de extra gelden die we in 2020 bij de september en de decembercirculaire 2020 in 2020 hebben ontvangen i.v.m. Covid-19 in de jaarrekening 2020 over te hevelen naar 2021;

4. De extra gelden die we in 2021 extra ontvangen i.v.m. Covid-19 te reserveren voor deze doelen;

5. De uitkomsten van de decembercirculaire 2020 voor de begrotingsjaren 2021-2025 (tabel 3) betrekken bij het financieel perspectief van de Kadernota 2022 en de hierbij behorende begrotingswijziging.

6. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de raad.

Informatiebeveiligingsbeleid

Het Informatiebeveiligingsbeleid Kempengemeenten en de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) vast te stellen.