Strategische visie Sociale Leefomgeving

De raad voor te stellen om in te stemmen met de strategische visie sociale leefomgeving 'Samen voor een sociaal Oirschot'.

Aanpassingen Verordening Jeugdhulp 2022

De raad voor te stellen om in te stemmen met:

 1. De aanpassingen in de Verordening Jeugdhulp 2022 betreffende de tariefdifferentiatie en indexering.
 2. De aanpassingen in de Verordening Jeugdhulp 2022 om de kwaliteit van de pgb-zorg te borgen, zoals: - pgb-plan; - pgb-vaardigheid en - kwaliteitscriteria.

Aanpassingen Beleidsregels Jeugdhulp 2022

Instemmen met de aanpassingen in de Beleidsregels Jeugdhulp 2022 wanneer de Raad instemt met de voorgestelde tariefdifferentiatie in de Verordening Jeugdhulp 2022.

Evaluatie en vervolgafspraken LEV

 1. Kennis te nemen van de evaluatie LEV
 2. De intentie uit te spreken om het contract met LEV met 2 jaar te verlengen en hiervoor in het 4e kwartaal 2021 verdere contractafspraken te maken

Verordening inburgering Oirschot 2022

1. De raad voor te stellen:

 • De verordening inburgering Oirschot 2022 vast te stellen.
 • De verordening inburgering 2010 in te trekken.

2. Het raadsvoorstel tekstueel aan te passen, portefeuillehouder is gemandateerd in deze.

Begroting 2021 Visit Oirschot

 1. Subsidie 2021 ter grootte van € 122.711,- te verlenen aan de stichting Visit Oirschot;
 2. Instemmen dat een bedrag groot € 62.250.-, resterend van de toegekende subsidie in 2020, door stichting Visit Oirschot wordt aangewend voor de in bijlage 5 ‘Toelichting verdeling begrote incidentele uitgaven 2020’ genoemde doelbestedingen.

Vaststelling bestemmingsplan 'Eindhovensedijk'

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de 'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 'Eindhovensedijk''.
 2. Het bestemmingsplan 'Eindhovensedijk' met identificatienummer NL.IMRO.0823.BPOIEINDHVSEDK-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken, waarbij afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 4. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling eerder te mogen bekendmaken.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Galgenbos 1/1a'

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Galgenbos 1/1a’.
 2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Galgenbos 1/1a’ met planidentificatienummer: NL.IMRO.0823.BPBGGALGENBOS1-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 4. Gedeputeerde staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken.

Regionale Energiestrategie 1.0

 1. De Regionale Energiestrategie 1.0 van de MRE ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
 2. De huidige inzet van ambtelijke capaciteit voor de RES te continueren, tot het moment dat een Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd.