IKC De Beerzen

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Oirschot

De genoemde medewerkers van FeDa Security Solutions aan te wijzen als toezichthouder.

Voortgang Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Stand van zaken en vervolgproces centrumvisie

Raadsinformatiebrief vaststellen

Transitievisie Warmte - geen kaderstellende raad

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Vertegenwoordiging gemeente bij overleggen over Eindhoven Airport

In te stemmen met de vertegenwoordiging van de gemeente Oirschot bij overleggen over Eindhoven Airport door twee wethouders uit de randgemeenten conform bijgevoegd mandaatbesluit.