Strategische visie sociale leefomgeving

 1. Het college heeft kennisgenomen van de definitieve versie mét opmaak van de visie sociale leefomgeving 'Samen voor een sociaal Oirschot' en de bijbehorende infographic.

Nieuwe aanpassing in verordening Jeugdhulp 2022

 1. De raad voor te stellen om in te stemmen met de aanpassing in de verordening Jeugdhulp 2022 betreffende het vaststellen van de hoogte van een pgb.

Herontwikkeling Compagniesoefenterrein (COT) Oirschotse Heide

De raadsinformatiebrief met tekstuele aanpassing vast te stellen; portefeuillehouder is in deze gemandateerd.

Voorwaarden renovatie gracht Groot Bijstervelt

 1. Vaststellen voorwaarden voor renovatie gracht Groot Bijstervelt

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Huijgevoort ong. (nabij 1)'

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Huijgevoort ong. (nabij 1)’’.
 2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Huijgevoort ong. (nabij 1) met planidentificatienummer: NL.IMRO.0823.BPBGHUIJGEVOORTONG-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken.
 3. Gedeputeerde staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken.
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Rotonde Sportparklaan - N395

 1. De gemeenteraad voor te stellen om over te gaan tot het aanleggen van een rotonde op de aansluiting van de Sportparklaan op de N395.
 2. De gemeenteraad te vragen een uitvoeringskrediet van € 470.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van deze rotonde.
 3. De gemeenteraad te vragen om een uitvoeringskrediet van € 880.000 beschikbaar te stellen voor het omvormen van een natuurgrasveld naar een kunstgras speelveld op Sportpark De Klep voor de Beerse Boys.

Deelname Metropoolregio Eindhoven in Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant

 1. De raad vragen om een zienswijze inzake toetreding van de Metropoolregio tot de Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant.

Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven

 1. In te stemmen met het treffen van de (technisch) gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.
 2. Anticiperend op de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven kennis te nemen van de voorgenomen (technische) aanpassingen van het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.
 3. En de raad voor te stellen:

3.1. In te stemmen met het treffen van de (technisch) gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.

3.2. Toestemming verlenen aan het college voor het treffen van de (technisch) gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

3.3. Anticiperend op de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven kennis te nemen van de voorgenomen (technische) aanpassingen van het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.

3.4. Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven voor te stellen, uitvoering te geven aan artikel 21, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021, door het instellen van de Raadstafel21 als overlegorgaan.

3.5. Vooruitlopend op de formele instelling van de Raadstafel21 als overlegorgaan de huidige leden van Raadstafel21 aan te wijzen als lid.