Besteding Specifieke Uitkering energiebesparende maatregelen

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.

Reactie op brief Afronding betrokkenheid De Enck 

Instemmen met reactie op de brief van Stichting CCO.

Algemene Plaatselijke Verordening Oirschot 2023 

De raad voor te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening Oirschot 2023 
vast te stellen,  waarbij het raadsvoorstel een tekstuele aanpassing kent. 

Medegebruiksvergunning Eindhoven Airport 

  1. Kennis te nemen van de aanvraag medegebruiksvergunning 2023 en 2024 Eindhoven Airport. 
  2. Instemmen met de gezamenlijke reactie vanuit de randgemeenten van Eindhoven Airport. 
  3. De secretaris van de gemeente Eindhoven te machtigen om de reactie namens het college te ondertekenen en te sturen naar de voorzitter van het Luchthaven Eindhoven Overleg. 

Voorbereiding RVS horen raad wijziging onderpand Wooninc.

  1. Kenbaar te maken dat de raad geen bezwaar heeft tegen het voorgenomen besluit van het college om in te stemmen met het verzoek van Wooninc tot wijziging van het onderpand als garantstelling voor door de gemeente verstrekte geldleningen.
  2. De verdere besluitvorming in handen te stellen van het college waarbij het raadsvoorstel een tekstuele aanpassing kent.