Subsidieregeling muzikale en culturele vorming Oirschot 2022

 1. Akkoord te gaan met de nadere regels subsidiëring muzikale en culturele vorming Oirschot 2022;

 2. Akkoord te gaan met het intrekken van de Beleidsregel individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming Oirschot 2014.

Uitvoeringsprogramma SGE Voorzieningen & Evenementen

Het college heeft kennisgenomen van ‘Shortlist projecten’ als basis voor het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 behorende bij de strategie Groots!

Gebruik gemeentelijke grond t.b.v. compensatie leefgebied marterachtigen

Grond langs de Kempenweg (kadastraal bekend als L1027) beschikbaar te stellen ten behoeve van de inrichting als leefgebied voor marterachtigen.

Aquaduct A58 bij Oirschot

 1. Kennis te nemen van de antwoordbrief van de Minister van I&W d.d. 3 november 2021 inzake een aquaduct A58 bij Oirschot.

 2. De raad te informeren over het standpunt van de Minister van I&W door middel van een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder is gemandateerd voor tekstuele aanpassing van de raadsinformatiebrief.

RIB Brandstore Oirschot

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Portefeuillehouder is gemandateerd voor tekstuele aanpassing van de raadsinformatiebrief.

Wijzigingsplan Geeneindseweg Oirschot

 1. In te stemmen met de Nota zienswijzen ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging Geeneindseweg’;

 2. Het wijzigingsplan “Buitengebied, wijziging Geeneindseweg” gewijzigd vast te stellen en voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.

Opnieuw Verbinden

 1. Een voorgenomen besluit te nemen in te stemmen met alle afzonderlijke beslispunten in “besluitnotitie 1 ‘dienstverlening centraal in een beleidsarme uitvoeringsorganisatie’.
   
 2. Het DB GRSK opdracht geven tot het uitwerken van het effect van voorliggende besluiten op de begroting van de GRSK voor wat betreft overhead, verdeelsleutels en terugvallende middelen naar gemeenten.
   
 3. De stuurgroep opdracht te geven een nadere uitwerking te geven aan de juridische constructie voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie.