Verlenging DVO21 Jeugd

 1. Instemmen met het geactualiseerd voortzetten van de DVO als samenwerkingsconstruct voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, conform concept dienstverleningsovereenkomst en- samenwerkingsovereenkomst 21 “Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant 2022 tot en met 2023 met bijlagen (DVO21) (bijlagen 1 t/m 4).

 2. Instemmen met de mandaatverlening aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, conform mandaatbesluit, om:

  a. namens de gemeente Oirschot te beslissen tot het aangaan of beëindigen van overeenkomsten met dienstverleners betreffende “Jeugdhulp en Veilig Thuis” zoals beschreven in de DVO21 bedoeld in beslispunt 1;
  b. te beslissen tot het wijzigen van de overeenkomsten bedoeld onder a. onder voorwaarde dat:
  i. de deelnemende gemeenten vóór die wijzigingen hierover tijdig en gemotiveerd zijn geïnformeerd; en
  ii. die wijziging per overeenkomst een financiële impact heeft van minder dan 6,5% van de totale opdrachtwaarde per kalenderjaar voor alle aan de DVO21 deelnemende gemeenten (bijlage 1 van DVO21).

 3. Volmacht geven aan de burgemeester van de gemeente Eindhoven om de in beslispunt 2 genoemde overeenkomsten te ondertekenen. Die overeenkomsten zijn ook bindend voor de gemeente Oirschot.

 4. Toestemming verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven om, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, ondermandaat te verlenen aan medewerkers voor de bevoegdheden als bedoeld in beslispunten 2 en 3 (conform bijgevoegd mandaat).

 5. Instemmen met de ten opzichte van 2021 opgehoogde kosten inkooporganisatie en de individuele bijdrage van de regiogemeenten. Voor de gemeente Oirschot betreft het een ophoging ten opzichte van 2021 van € 1965.

Raadsinformatiebrief JOP

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Begroting 2020 Visit Oirschot

Het 2e besluit naar aanleiding van het collegeadvies van 19 oktober 2021 aangaande begroting 2021 Visit Oirschot in te trekken en daarvoor in plaats de subsidie 2020 vast te stellen voor een bedrag van € 102.500.

Ontheffing zelfbewoningsplicht Kaarsenmaker

In te stemmen met het verzoek tot verlenen van ontheffing van de zelfbewoningsplicht van de voormalige eigenaar van een woning gebouwd in CPO De Hille.

Revitalisering De Stad en Steenfort

 1. Kennis te nemen van de rapportage inzake de revitaliseringsmogelijkheden voor de bedrijventerreinen de Stad en Steenfort, deze vast te stellen en deze door te geleiden naar de raad ter kennisname;

 2. De raad voor te stellen de acties inzake het op orde brengen en houden van de basis te onderschrijven;

 3. De raad voor te stellen in te stemmen met de acties in het kader van vergroenen en verduurzamen;

 4. De raad voor te stellen kennis te nemen van de mogelijkheden om in de toekomst te komen tot een betere benutting van ruimte op de bedrijventerreinen.

 5. De raad voor te stellen in te stemmen met het aanwenden van € 100.000,- zijnde het restant van de in 2020 beschikbare middelen voor het onderzoek bedrijventerreinen ten behoeve van uitvoeringsacties n.a.v. de revitaliseringsagenda.

Portefeuillehouder is gemandateerd voor kleine tekstuele aanpassing van het raadsvoorstel

Raadsinformatiebrief Levende Beerze

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Transitievisie warmte

Aan de raad raadsvoorstel voor te leggen met de volgende beslispunten:

 1. De transitievisie warmte vast te stellen;

 2. In te stemmen met het ambitieniveau ‘Basis’ voor de uitvoering van de warmtetransitie voor de komende jaren;

 3. Het resterende bedrag van € 123.460,- over te hevelen naar 2022 ten behoeve van de uitvoering van de visie;

 4. De begrotingswijzing 2021 vast te stellen.

Controle toeristenbelasting

Raadsinformatiebrief vaststellen.

1e wijziging Algemene mandaatregeling en bijbehorend mandaatregister & Besluit aangewezen medewerkers (machtigingenregister)

 1. De 1e wijziging Algemene mandaatregeling Oirschot 2021 met daarbij behorend mandaatregister; én

 2. het Besluit aangewezen medewerkers (machtigingenregister) vaststellen door college en burgemeester ieder voor zover bevoegd.