Spoedige terugkeer verenigingen in De Enck en stand van zaken oprichten nieuwe Stichting

Raadsinformatiebrief vaststellen. 

Gewijzigde deelnemersovereenkomst met SVn

De vernieuwde deelnemersovereenkomst met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aan te gaan.

Uitvoeringsprogramma Groots!

 1. Instemmen met het Uitvoeringsprogramma Groots!

 2. Onder voorbehoud van vaststelling UVP in poho-overleg d.d. 2 december 2021 de Raadsinformatiebrief ‘Uitvoeringsprogramma Groots!’ met wijziging vast te stellen

Raadsvoorstel Levende Beerze

De raad op 21 december voor te stellen om:

 1. Een budget beschikbaar te stellen van € 308.550,- (incl. btw, excl. risico) voor de aanleg van een semiverhard fietspad;

 2. In de dekking van de kosten te voorzien door te beschikken over de reserve Landschapsfonds;

 3. In te stemmen met de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging 2022.

Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Den Beerschen Bak, Kapeldijk 6 in Middelbeers

1. Medewerking verlenen aan het wijzigen van het bestaand gebruik (recreatie) van de locatie Kapeldijk 6 in Middelbeers naar een locatie voor huisvesting van maximaal 158 arbeidsmigranten voor de duur van maximaal 10 jaar middels een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik onder de volgende voorwaarden:

 • dat voldaan wordt aan het op 25 mei 2021 vastgestelde beleid ‘huisvesting arbeidsmigranten’ (huisvestingscategorie 3);

 • De herbestemming voor deze locatie naar twee tot vier woonkavels voor grote woningen in principe akkoord is en verder uitgewerkt moet worden in een concept-ontwerpbestemmingsplan, dat binnen 2 jaar na afgeven omgevingsvergunning ingediend moet worden; 

 • Sloop van alle bebouwing (met uitzondering van de twee bedrijfswoningen) binnen één jaar na afloop van de tijdelijke omgevingsvergunning;

2. Afwijken van de beleidsregel ‘Omgevingsvergunning Kruimelgevallen’ om voorliggend verzoek mogelijk te maken en dit via mandaat door VTH te laten afgeven;

3. Met de initiatiefnemer een overeenkomst sluiten waarin het verhaal van kosten, planschade, het proces voor herbestemming van deze locatie en de sloop van alle bebouwing is vastgelegd.

4. De heer B. Lamot volmacht verlenen tot ondertekening van de overeenkomst.

Belastingverordeningen 2022

Aaan de raad wordt voorgesteld om de volgende (belasting)verordeningen 2022 vast te stellen:

a. Verordening onroerendezaakbelastingen 2022;

b. Verordening reinigingsrechten 2022;

c. Verordening rioolheffing 2022;

d. Verordening toeristenbelasting 2022;

e. Verordening forensenbelasting 2022;

f. Verordening reclamebelasting 2022;

g. Verordening leges 2022;

h. Tarievenverordening 2022.

Het raadsvoorstel kent een tekstuele aanpassing.

Lager tarief OZB

Het college stelt aan de raad het volgende voor:

 1. Het college de opdracht te geven een gedeelte van de OZB voor sportclubs en andere organisaties met een maatschappelijke / socialiserende functie over de (belasting) jaren 2021 en 2022 te compenseren.

 2. De compensatie te baseren op het overzicht dat voor 2020 is gebruikt, waarbij voor zowel 2021 als 2022 wordt onderzocht of aan dat overzicht nog andere instellingen toegevoegd moeten worden.

 3. De compensatie te baseren op het verschil tussen de berekende OZB bij toepassing van het tarief voor niet – woningen versus het tarief voor woningen.

 4. De compensatie voor 2021 ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat.

 5. De compensatie voor 2022 ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

 6. De begrotingswijziging over 2022 vast te stellen.

 7. Voor deze compensatie de verordening OZB niet aan te passen.

Het voorstel kent een tekstuele aanpassing, portefeuillehouder is gemandateerd in deze.