Covid-19 ondersteuning horeca

 1. Instemmen met het wederom verruimd opstellen van terrassen voor de horeca in de periode tot 15 maart 2022, mits dit past binnen de kaders van de rijksmaatregelen inzake Covid-19.
 2. Instemmen met een financiële bijdrage aan de horeca, culturele instellingen, sportverenigingen en voor evenementen ter compensatie van kosten gemaakt n.a.v. verplichte CTB-check.
 3. De subsidieregeling met wijziging vast te stellen.

Voorgenomen besluit college over verzoek COA voor noodopvang op Oerlesedijk 1, Oirschot

 1. Een voorgenomen besluit nemen om medewerking te verlenen aan de vestiging van een noodopvang op Oerlesedijk, Oirschot.
 2. Aan het COA voorwaarden meegeven en die, na afronding van de besluitvorming, in de Bestuursovereenkomst met COA vastleggen.
 3. Het voornemen ter consultatie aan de raad te brengen.
 4. Het actieplan voor communicatie vast te stellen. 
 5. Direct omwonenden mondeling te informeren.
 6. De brief en het persbericht voor inwoners en overige belangstellenden met wijziging vast te stellen.
 7. De raadsinformatiebrief (RIB) met wijziging vast te stellen.

Raadsinformatiebrief stand van zaken energiebeleid

De raadsinformatiebrief met wijziging vast te stellen, portefeuillehouder is in deze gemandateerd.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Spoordonkseweg'

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Spoordonkseweg’’;
 2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Spoordonkseweg ’, overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;
 3. Gedeputeerde staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken;
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Raadsinformatiebrief over Den Beerschen Bak

 1. De raadsinformatiebrief vast te stellen.
 2. De brief aan de aanvrager vast te stellen
 3. Het persbericht met aanpassing vast te stellen, portefeuillehouder in deze gemandateerd.

Burap

 1. Instemmen met het concept van de Burap 2021.
 2. Instemmen met het concept raadsvoorstel voor de Burap 2021 t.b.v. de raad van 21 december 2021, waarbij het college aan de raad voorstelt om:
  • 2.1. Kennis te nemen van de Burap 2021;
  • 2.2. In te stemmen met de overheveling van de budgetten, zoals gespecificeerd in hoofdstuk 3 van de Burap 2021;
  • 2.3. In te stemmen met de overige mutaties in de reserves uit deze Burap;
  • 2.4. Een krediet van € 52.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de toplaag van veld bij ’t Horstje;
  • 2.5. De uit de Burap 2021 voortvloeiende begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2021 en de nieuwe begroting 2022-2025 vast te stellen. ​​​​​