Uitvoering WVVGZ door de GGD Zuid-Oost Brabant

1. De uitvoering van de meldfunctie Wvggz door de GGD Brabant Zuidoost continueren.

2. Hiertoe een overeenkomst aangaan met de GGD Brabant Zuidoost voor 3 jaar met de mogelijkheid tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 9 maanden.

3. Het eerder genomen mandaatbesluit continueren voor 3 jaar.

4. De GGD jaarlijks een bedrag van € 12.228 ter beschikking stellen met een jaarlijkse indexering van 2,44 %.

5. Met de GGD een overeenkomst aangaan voor verwerking van persoonsgegevens.

6. De GGD de opdracht geven de Wvggz taken uit te voeren binnen het budget wat de gemeenten daarvoor van het Rijk ontvangen, rekening houdend met de kosten voor Khonraad.

Staffeltarieven Taxbus

Voorstel:

1. Het invoeren van een staffelmethode per 1 juli 2020 voor de Taxbus tarieven per perceel als maatwerkoplossing.

2. Voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020 de staffeltarieven te hanteren zoals die in bijlage 1, 2 en 3 weergegeven.

3. De staffelmethode voort te zetten zolang er nog geen sprake is van stabiele vervoersvolumes.

4. De bestuurlijke stuurgroep Taxbus c.q. de deelnemers aan dat overleg de volmacht te verstrekken staffeltarieven voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 vast te stellen onder de voorwaarde dat:

                a. binnen de Taxbus-begroting 2021 gehandeld wordt

                b. door Corona-maatregelen nog steeds geen sprake is van een vast vervoersvolume om tariefafspraken voor de lange termijn te maken.

                c. een afbouw van de vaste kosten aanleiding is voor een verlaging

                    van die staffeltarieven.

Aanwijzing instelling Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Philips & Stiels, bureau voor schuldbemiddeling midden- en kleinbedrijf, aan te wijzen als een instelling conform artikel 48 lid 1 sub b (Wck) dat zich namens de gemeente Oirschot krachtens haar doelstelling bezighoudt met schuldhulpbemiddeling voor ondernemers.

Dienstverleningsovereenkomst Participatiebedrijf KempenPlus

Het college heeft op 26 november jl. brief geaccordeerd en dat wordt in deze vergadering bekrachtigd.

Samenwerkingsovereenkomst 'Van Gogh Nationaal Park' 2021-2023

1. De samenwerkingsovereenkomst 'Van Gogh Nationaal Park', SOK-2, te ondertekenen;

2. In te stemmen met 1 januari 2021 als ingangsdatum voor de nieuwe organisatiestructuur;

3. Wethouder Piet Machielsen te machtigen door burgemeester J.C.R. Keijzers-Verschelling voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Raadsinformatiebrief Prestatieafspraken 2021-2024 met Wooninc en 'thuis

1. Bijgaande prestatieafspraken 2021 -2024 tussen gemeente en Wooninc., ‘thuis en de beide huurdersvertegenwoordigingen vast te stellen.

2. De portefeuillehouder Wonen door mevrouw J.C.R. Keijzers-Verschelling, burgemeester van de gemeente Oirschot te laten machtigen om de prestatieafspraken 2021-2024 namens het college van B&W te kunnen ondertekenen.

3. De raad middels raadsinformatiebrief te informeren over de inhoud van de prestatieafspraken 2021-2024.

Uitvoeringsprogramma 2021 VTH de Kempen

1. het Uitvoeringsprogramma 2021 VTH de Kempen vast te stellen;

2. Instemmen met raadsinformatiebrief en deze met het Uitvoeringsprogramma ter kennisname aan te bieden aan de raad;

3. het Uitvoeringsprogramma 2021 ter kennisname aan te bieden aan het college van Gedeputeerde Staten.

Raadsinformatiebrief De Stille Wille

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Raadsinformatiebrief ophalen kansrijke locaties

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Raadsinformatiebrief BO MIRT

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Terugkoppeling ENSIA-zelfevaluatie 2019 BAG, BGT en BRO

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Tijdelijke vergoedingsregeling inrichting thuiswerkplek

Medewerkers in dienst van de gemeente Oirschot komen in aanmerking voor een maximaal bedrag van € 500,-- (inclusief BTW) voor het inrichten van de thuiswerkplek. Inhuurkrachten, vrijwilligers, werkervaringsplaatsers, zzp'ers en stagiairs vallen buiten de regeling.

RIB Strategische Kempenagenda (ter bekrachtiging)

Het college heeft op 30 nov jl. raadsinformatiebrief vastgesteld en dat wordt in deze vergadering bekrachtigd.