Aanwijzingsbesluit toezichthouders inzake bestuurlijk toezicht prostitutiebranche Brabant-Zuidoost

 1. Toezichthouders van 20 regiogemeenten van Brabant-Zuidoost aan te wijzen voor het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche conform bijgevoegd aanwijzingsbesluit.
 2. Toezichthouders van de gemeente Veldhoven deel te laten nemen in het Prostitutie Controle Team (PCT) namens de gemeente Oirschot.

Staffeltarieven Taxbus

 1. In te stemmen met de staffeltarieven voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.
 2. De Bestuurlijke Stuurgroep Taxbus te mandateren het werken met staffeltarieven te verlengen voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 indienen voor zover er geen sprake is van stabiele volumes en van een stabiele situatie met betrekking tot Covid-19.

DVO Samen voor Jeugd 2022

 1. Instemmen met de DVO als samenwerkingsconstruct voor de periode 1 januari 2022 tot de datum van inwerkingtreding van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst SvJ, maar uiterlijk tot en met 31 december 2022 (conform inliggend concept “DVO Samen voor Jeugd 2022”): 'Dienstverleningsovereenkomst en- samenwerkingsovereenkomst Samen voor Jeugd 2022’ inclusief bijlagen.
 2. Instemmen met het verlenen van een volmacht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven om:
  1. namens de gemeente Oirschot te beslissen tot het aangaan of beëindigen van overeenkomsten met dienstverleners betreffende “Jeugdhulp Verblijf, Jeugdhulp Crisis, Jeugdhulp Hoog specialistisch, Jeugdhulp Specialistisch” en “Casegesprek, Zorgcoördinatie en Arrangementen Jeugd en Gezin (Multi) 2022” zoals beschreven in de DVO SvJ bedoeld in beslispunt 1;
  2. te besluiten tot het wijzigen van de overeenkomsten bedoeld onder a. onder voorwaarde dat: 
   1. de deelnemende gemeenten vóór die wijzigingen hierover tijdig en gemotiveerd zijn geïnformeerd; en
   2. die wijziging per overeenkomst een financiële impact heeft van minder dan 3,5% van de totale opdrachtwaarde per kalenderjaar voor alle aan de DVO SvJ deelnemende gemeenten (bijlage 1 bij DVO); conform inliggend concept “Mandaat, volmacht en machtiging Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst Samen voor Jeugd”.
 3. De burgemeester volmacht te laten verlenen aan de burgemeester van de gemeente Eindhoven om de in beslispunt 2 genoemde overeenkomsten namens haar te ondertekenen. De overeenkomsten zijn ook bindend voor de gemeente Oirschot.
 4. Het college en de burgemeester toestemming te laten verlenen aan het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Eindhoven om, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, ondermandaat te verlenen aan ondergeschikten voor de bevoegdheden als bedoeld in beslispunten 2 en 3 conform inliggend concept “Mandaat, volmacht en machtiging Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst Samen voor Jeugd”.

Gebiedsontwikkeling Oostelbeers

 1. Kennisnemen van stappenplan gebiedsontwikkeling Oostelbeers.
 2. De raad via een raadsinformatiebrief te informeren. 

Hoofdlijn Verstedelijkingsakkoord Stedelijk Gebied Eindhoven

 1. Omarmen van de hoofdlijn van het Verstedelijkingsakkoord.
 2. Het afsprakendeel van het Verstedelijkingsakkoord concretiseren op basis van de hoofdlijn, na duidelijkheid over een regeerakkoord.
 3. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde Raadsinformatiebrief en de samenvatting Hoofdlijn Verstedelijkingsakkoord.

Ondernemersfonds Oirschot

 1. Brief van Stad&Co voor kennisgeving aannemen;
 2. Bij gebrek aan draagvlak het proces tot oprichting van een ondernemersfonds stop te zetten;
 3. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren inclusief brief van Stad&Co, waarbij een tekstuele aanpassing plaatsvindt; portefeuillehouder is in deze gemandateerd.

Subsidie en bijbehorende prestatieafspraken Museum de Vier Quartieren

 1. Prestatieafspraken 2022 vaststellen.
 2. Het museum, op basis van artikel 4:23, derde lid aanhef en onderdeel c van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) over kalenderjaar 2022 een subsidie van € 78.210 te verlenen onder voorwaarde van realisatie van de onder 1 vastgestelde prestatieafspraken.

Bestemmingsplan en anterieure overeenkomst Pallande Oirschot

 1. Medewerking verlenen aan de herontwikkeling van het perceel Pallande in Oirschot:
  1. het vestigen van een klusbedrijf met nieuwe bebouwing ter grootte van 550 m2;
  2. het realiseren van vijf recreatiewoningen ter grootte van 60 m2 per chalet binnen het aangeduide vlak;
  3. het realiseren van twee ruimte voor ruimte woningen (titels worden gekocht);
 2. Met de initiatiefnemer een overeenkomst sluiten waarin het verhaal van kosten, planschade en archeologisch onderzoek is vastgelegd.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Pallande’ ter inzage leggen.

Uitgangspunten gebiedsontwikkeling oostrand Middelbeers

 1. Kennis te nemen van de ‘Notitie Uitgangspunten Ontwikkeling Oostrand Middelbeers’ d.d. 11 januari 2022.
 2. In te stemmen met de uitgangspunten en het proces voor de gebiedsontwikkeling aan de oostrand van Middelbeers. 
 3. In principe en onder voorwaarden in te stemmen met de uitbreiding van de Werktuigencoöperatie en de uitbreiding nader te onderzoeken in het vervolgtraject.

Woninguitgifte Broekstraat ong. Spoordonk 

Medewerking te verlenen aan het verzoek om 1 woning voor eigen gebruik van initiatiefnemer vrij te stellen van de afspraken voor woninguitgifte ten behoeve de woningbouwlocatie aan de Broekstraat ong. in Spoordonk.

Toekomst De Enck

De raad voor te stellen:

Ten aanzien van de voortgang van de ontwikkeling van sociaal-cultureel centrum De Enck de volgende besluiten te nemen:

 1. In te stemmen met het door het college sluiten van een koopovereenkomst met alle daarin opgenomen (opschortende) voorwaarden voor de verkoop en levering van de grond en het gemeentelijk vastgoeddeel aan initiatiefnemers voor een bedrag van € 764.140 kosten koper, waarvan € 145.000 uiterlijk over 5 jaar wordt voldaan;
 2. € 34.500 aan subsidie toe te kennen voor De Enck in 2022 en voor de jaren 2023 t/m 2025 een bedrag van € 46.000 per jaar voor De Enck op te nemen in de begroting.
 3. Het eenmalig beschikbaar stellen van een bedrag ter grootte van € 217.000 voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan de aanwezige trekkenwand en voor de opstartkosten;
 4. Het instellen van een nieuwe Reserve investeringen theater De Enck; 
 5. Het storten van € 200.000 in de nieuwe Reserve investeringen theater De Enck;
 6. Het college opdracht te geven om de drie partijen actief te begeleiden om de in de Intentieovereenkomst benoemde doelstellingen, uit te werken binnen de gestelde raadskaders en het definitieve resultaat te toetsen; 
 7. Het vaststellen van de uit dit besluit voortvloeiende begrotingswijziging 2022.

Zienswijze Werkprogramma en reactie Ambitiedocument MRE

Ter bekrachtiging van het op 29 januari 2022 genomen besluit om de raad
voor te stellen met de volgende beslispunten akkoord te gaan:

 1. Geen zienswijze in te dienen op het concept werkprogramma 2022 voor de thema's Economie, Mobiliteit, Transitie landelijk gebied en Samenwerking en strategie.
 2. Een zienswijze in te dienen op het concept werkprogramma 2022 voor het thema Energietransitie, waarin meer aandacht wordt gevraagd voor het oplossen van de problemen omtrent netcongestie.
 3. Een reactie te geven op het concept Ambitiedocument om de samenwerking op de huidige vier thema’s te onderschrijven met Brede welvaart en Verbinding stad-land als perspectief. Aandacht te vragen voor het actief uitdragen van de resultaten van de samenwerking.
 4. Het Dagelijks Bestuur van de MRE hiervan op de hoogte te stellen.