Jaarprogramma Stedelijk Gebied Eindhoven 2020

Kennis te nemen van het Jaarprogramma 2020 en dit ter informatie door te geleiden naar de gemeenteraad.

Onderbouwing wensen programmering bedrijventerreinen

In te stemmen met de onderbouwing van de wensen ten aanzien van de programmering bedrijventerreinen.

Budgethoudersregeling 2020

Budgethoudersregeling 2020 vaststellen.  

Aanpak Samenwerking Kempengemeenten opnieuw verbinden

  1. Het DB SK op te dragen om:
    a. een analyse uit te voeren op alle werkpakketten van de GRSK per gemeente op basis van de principes 'gemeentelijke autonomie' en 'regie op gegevens'. 
    b. op basis van de uitgevoerde analyse een veranderopgave te definiëren inclusief een concreet plan voor de projectorganisatie en implementatie 
  2. De gemeentesecretarissen en directeur GRSK een stuurgroep te laten vormen in dit traject, die opdrachten formuleert voor het programmamanagement (gefaciliteerd door GRSK).   
  3. Instemmen met de voorgestelde aanpak en planning. Wat betekent; 2020 aanmerken als periode voor planvorming en besluitvorming en 2021 en 2022 aanmerken als periode voor omvorming via projectorganisatie. 1 januari 2023 aanmerken als eindpunt van het opnieuw verbinden. 
  4. De gevraagde financiële middelen van € 100.000 op laten nemen in de begrotingswijziging 2020 GRSK .