​​​​​Financiering Veilig Thuis Zuidoost-Brabant 2022 - 2024

 1. In te stemmen met het jaarlijks indexeren met de OVA percentages van de bijdragen individuele gemeenten regio Zuidoost-Brabant aan Veilig Thuis voor de jaren 2022 t/m 2024. Voor 2022 wordt het OVA-percentage van 3,87% gehanteerd.
 2. In te stemmen met de “Machtiging Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant” voor het inzetten van crisishulp, conform bijgevoegd Gemeenteblad (bijlage 2) en deze vanaf 1 januari 2022 in te laten gaan.
 3. In te stemmen met het intrekken van de “Machtiging Spoed Eisende Zorg (SEZ)” van 25 februari 2020 (collegevoorstel 20.I000173) vanaf 1 januari 2022.

Werkplan 21 voor de Jeugd 2022

 1. In te stemmen met de afspraken, begroting, governance en verdeling middelen uit het ‘Werkplan 21 voor de Jeugd 2022’.
 2. De burgemeester verleent volmacht aan Wethouder Richters van de gemeente Eindhoven om namens gemeente Oirschot de ‘Samenwerkingsovereenkomst Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/Zeeland en vertegenwoordiging van gemeenten/ Regionale ExpertTeams’ geldend voor de periode 1 september 2021 tot en met 31 december 2022 te ondertekenen.

Stand van zaken jeugdbescherming in Brabant

De raadsinformatiebrief vast te stellen.

Gewijzigde subsidieregeling voorschoolse voorzieningen

Instemmen met de gewijzigde “Nadere regels subsidie voorschoolse voorzieningen Oirschot 2022" zoals opgenomen in bijlage 3.

Raadsinformatiebrief Noodopvang

De raadsinformatiebrief met wijziging vast te stellen.

Raadsvoorstel noodopvang Oerlesedijk 1

Ter bekrachtiging van het collegebesluit d.d. 7 december 2021:

Het college stelt aan de raad voor:

1. Positief te reageren op het door het college voorgenomen besluit met het COA een bestuursovereenkomst aan te gaan voor noodopvang op de Oerlesedijk 1 te Oirschot.

2. Het college als te stellen voorwaarden mee te geven dat:

 • het maximaal 150 personen betreft,
 • het maximaal 1 jaar met een eenmalige verlengingsoptie voor maximaal 1 jaar betreft,
 • er geen verdere bebouwing wordt toegestaan,
 • enkel asielzoekers spoor 1 worden opgevangen, asielzoekers spoor 2 (meerderjarig en minderjarig) worden hier niet toegelaten,
 • het COA de zorg en kosten voor het leerlingenvervoer op zich neemt

Volmacht ten behoeve van sanering Plan Ekerschot Noord

 1. Sweco Nederland volmacht te verlenen ten behoeve van de sanering van plan Ekerschot Noord.

Uitvoeringsprogramma VTH de Kempen 2022

 1. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 vast te stellen.
 2. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 met een raadsinformatienota ter kennisname aan te bieden aan de raad
 3. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 ter kennisname aan te bieden aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant.

Burap 2021

 1. In te stemmen met het concept van de Burap 2021.
 2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel voor de Burap 2021 t.b.v. de raad van 21 december 2021, waarbij het college aan de raad voorstelt om:

2.1. Kennis te nemen van de Burap 2021

2.2. In te stemmen met de overheveling van de budgetten, zoals gespecificeerd in hoofdstuk 3 van de Burap 2021;

2.3. In te stemmen met de overige mutaties in de reserves uit deze Burap;

2.4. Een krediet van € 52.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de toplaag van veld 3 bij ’t Horstje 2.5. De uit de Burap 2021 voortvloeiende begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2021 en de nieuwe begroting 2022-2025 vast te stellen.