Werkplan 21voordeJeugd 2021

In te stemmen met de afspraken, begroting en verdeling middelen uit het ‘Werkplan 21 voor de Jeugd 2021’.

Samenwerkingsovereenkomst Taxbus 2021

1. In te stemmen met het aangaan van een gewijzigde Samenwerkingsovereenkomst Taxbus.

2. In te stemmen met het verstrekken van de machtigingen en volmachten zoals opgenomen in bijgevoegd volmachts- annex machtigingsbesluit.

Bijdrage Veilig Thuis 2021

1. De kostenverdeling van Veilig Thuis 2021 voor kennisgeving aan te nemen (zie bijlage).

2. In te stemmen met de bijdrage van Oirschot aan Veilig Thuis voor 2021 van €101.784 en de verhoging van € 9.097 te verwerken bij de majeure afwijkingen 2021 in de Kadernota 2022.

Verlenging DVO21 met 1 jaar

In te stemmen met het verlengen van de bestaande ‘Dienstverlenings- en Samenwerkingsovereenkomst regionale inkoop jeugdhulp Zuidoost-Brabant voor 1 jaar (tot en met 31 december 2021).

RIB Tijdelijke wet maatregelen Covid en feestdagen

De raadsinformatiebrief Tijdelijke wet maatregelen Covid en feestdagen vast te stellen.

RIB planning naar besluitvorming RES MRE

In te stemmen met de 'raadsinformatiebrief planning naar besluitvorming MRE RES'.

Instemming met het raadsvoorstel voor verdere ontwikkeling Westfields Fase III

De raad voor te stellen:

1. In te stemmen met raadsvoorstel en dit voorleggen aan de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 januari 2021.

2. Op voorhand kennisnemen van de financiële consequenties en dit in de verdere besluitvorming omtrent de anterieure overeenkomst mee te nemen.

Raadsinformatiebrief voortgang OSMO

Raadsinformatiebrief vaststellen.

Bemensing Milieustraat

1. KempenPlus. o.g.v. de “Verordening Alleenrecht 2014” aan te wijzen als de sociale werkvoorziening die de personele bezetting bij de milieustraat invult.

2. Een detacheringsovereenkomst aangaan met KempenPlus voor 2021 en 2022 (met 2 keer een verlengingsmogelijkheid van één jaar).