Verpachting kermissen

Lopende verpachtingen onder dezelfde condities en voorwaarden met 2 jaar, dus tot en met 2023, verlengen.

Regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen 2021

Instemmen met het regioplan Doordecentralisatie Beschermd wonen, met daarin de volgende punten:

• De beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis voort te zetten;

• De regionale samenwerking voort te zetten op de maatwerkvoorziening Beschermd Wonen.

Aanpassingen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

1. Kennisnemen van de uitkomsten van de evaluatie van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) en van het besluit van de Brabantse Ontwikkelmaatschappij om uit de samenwerking te treden;

2. Een nieuwe en gewijzigde samenwerkingsovereenkomst ROW aangaan waarin de onderlinge afspraken tussen de gemeenten nogmaals worden vastgelegd .

3. De gemeenteraad voorstellen een nieuwe verordening Investeringen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de huidige gelijknamige verordening; waarbij het raadsvoorstel een tekstuele aanpassing kent, portefeuillehouder is ter zake gemandateerd

4. De portefeuillehouder Economie het mandaat verlenen om als afgevaardigde van de gemeente Oirschot in het bestuur van de stichting ROW in te stemmen met: a. een wijziging van de statuten; b. het instellen van een Adviescommissie ROW en vaststellen van een Reglement adviescommissie ROW; c. het indienen van een subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Brabant; d. een overdracht van aandelen van de ROW B.V. door de BOM aan de stichting ROW; e. het als aandeelhouder verrichten van alle noodzakelijke uitvoeringshandelingen in het kader van het opheffen van de ROW B.V.

Ontheffing zelfbewoningsplicht

In te stemmen met het verzoek tot verlenen van ontheffing van de zelfbewoningsplicht van de huidige eigenaren van een woning gebouwd in CPO Spoordonk 2.0.

Bezwaar hondenuitlaatterrein

Het bezwaarschrift gericht tegen de opgelegde last onder dwangsom met betrekking tot een hekwerk en het strijdig gebruik van het perceel aan de Meierijsebaan ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Vernummering huisnummers Peperstraat in Oirschot

Het voornemen kenbaar maken bestaande huisnummers aan de Peperstraat in Oirschot te vernummeren en nieuwe huisnummers te reserveren.

Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Hoogeindseweg 2 en 4"

De raad voor te stellen:

1. Het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Hoogeindseweg 2 en 4" met planidentificatie NL.IMRO.0823.BPBGHOOGEIND2N4-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro ongewijzigd vast te stellen, zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken;

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Beslissing op bezwaar tegen het plaatsen van een hekwerk rondom het terrein van Wit Hollandweg ongenummerd en voornemen afwijzen handhavingsverzoek tegen dit hekwerk

1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

2. Het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te wijzen 3. In te stemmen met het voornemen om het handhavingsverzoek met betrekking tot het hekwerk af te wijzen.

"Samenwerkingsovereenkomst doelmatig waterbeheer de Meierij 2021 t/m 2027"

1. De ‘Samenwerkingsovereenkomst doelmatig waterbeheer de Meierij 2021 tot en met 2027’ vast te stellen.

2. De burgemeester te verzoeken om Wethouder E. Langens-Brooimans te machtigen de overeenkomst namens de gemeente Oirschot te ondertekenen.

Voorzieningenkaart

1. Het opstellen van een voorzieningenkaart 2030 te splitsen in de twee delen, te weten: A. Opstellen van de kaders en inventarisatie van visies en voorzieningen om te komen tot een plan van aanpak voor de realisatie voorzieningenkaart 2030 B. Na vaststelling van het plan van aanpak de voorzieningenkaart 2030 realiseren middels een co-creatieproces.

2. Deel A van het opstellen van de voorzieningenkaart nu opstarten.

3. De raadsinformatiebrief vaststellen.