Dienstverleningsovereenkomst KempenPlus 2022 en 2023

Instemmen met de dienstverleningsovereenkomst KempenPlus 2022 en 2023.

Opvolging motie evaluatie netwerksamenwerking d.d. 2 november 2021

 1. De raad voor te stellen:
  1. Het in dit voorstel beschreven stappenplan vast te stellen.
  2. Een bedrag van € 50.000,- initieel te voteren om de evaluatie te begeleiden.
  3. Dit bedrag dit te dekken door te beschikken over de algemene reserve.
  4. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging 2022 vast te stellen.
 2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen

Besluit college over verzoek COA voor noodopvang op Oerlesedijk 1, Oirschot

 1. Medewerking te verlenen aan de vestiging van een noodopvang aan de Oerlesedijk 1, Oirschot en opdracht geven een bestuursovereenkomst met het COA te sluiten, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:
  1. De noodopvang maximaal 150 personen betreft.
  2. Er binnen het aantal van 150 personen, onder strikte voorwaarden, maximaal 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn toegestaan.
  3. De noodopvang is toegestaan voor maximaal 1 jaar met een eenmalige verlengingsoptie voor maximaal 1 jaar;
  4. Er geen verdere bebouwing wordt toegestaan.
  5. Meerderjarige asielzoekers uit spoor 1 en 2 niet worden toegelaten.
  6. Het COA de zorg en kosten voor het leerlingenvervoer op zich neemt.
  7. De gemeenteraad na driekwart jaar de gang van zaken rondom de noodopvang evalueert en op basis van die evaluatie kan besluiten om de noodopvang met 1 jaar te verlengen.
  8. Infrastructurele aanpassingen, waaronder verlichting, mogelijke achteruitgang voor langzaam verkeer en cameratoezicht op de openbare weg, voor rekening van het COA komen.
  9. De eventueel in te zetten Jeugdhulp volledig voor rekening van het COA komt.
  10. Alle voorwaarden die genoemd worden in het raadsvoorstel en de toelichting bij het raadsvoorstel (zie bijlage 2) en de Raadsinformatiebrief (zie bijlage 8) die voor AMV-ers gelden, ook voor de andere asielzoekers te laten gelden

2. Dit besluit aan de raad te communiceren en daartoe bijgevoegde raadsinformatiebrief (RIB) vast te stellen, welke een tekstuele aanpassing kent.

3. het bijgevoegde, geactualiseerde actieplan voor communicatie, inclusief conceptbrieven, vast te stellen;