Raadsinformatiebrief Nieuwsbrief Sociale Leefomgeving

De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.

Beslissing op bezwaar tegen besluit omgevingsvergunning voor realiseren van fietspad vanaf Hillestraat ingang van terrein Oude Toren en het herinrichten van dat terrein

 1. De bezwaren van reclamant ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit in die zin te herroepen dat het besluit niet (meer) ziet op de aanleg van het fietspad en alleen nog ziet op het bouwen van de damwand (activiteit bouwen);
 3. Het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te wijzen;
 4. In te stemmen met bijgevoegd concept van de beslissing op bezwaar.

Beslissing op het bezwaarschrift

 1. Het bezwaarschrift:
  1. a. ongegrond te verklaren voor wat betreft de afwijzing van de subsidieaanvraag van de 4 halogeen spots.
  2. b. gegrond te verklaren voor wat betreft de afwijzing voor de subsidieaanvraag van de HILITL LED armatuur Hannover 1x 18W conform het advies van de Bezwaarschriftencommissie en inliggend concept besluit.
 2. Het aankoopbedrag voor de HILI TL LED armatuur Hannover 1x 18W te betalen uit de middelen voor de energietransitie.

Logtsebaan 2

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens om het verzoek om onderliggende vergunningen in te trekken af te wijzen.

Aanvragen rijksbijdrage impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027

 1. 1. Te besluiten om wethouder E. Langens-Brooimans te mandateren de aanvraag namens de gemeente Oirschot in te dienen en om de definitieve uitvoeringsagenda vast te stellen.
 2. De burgemeester machtigt wethouder E. Langens-Brooimans de aanvraag namens de gemeente Oirschot te ondertekenen.

Erfpachtovereenkomst Fidote

 1. Instemmen met de erfpachtovereenkomst met afhankelijk opstalrecht met daarin o.a. de volgende bepalingen:
  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd;
  2. De jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt 2% van de huidige grondwaarde en wordt jaarlijks geïndexeerd.
 2. Instemmen met het voldoen van het netto privatiseringsbudget van € 201.437,34 aan TV Fidote direct na het passeren van de akte:
  1. waarbij TV de verplichting heeft het clubgebouw binnen 5 jaar te renoveren.
 3. De huur voor het eerste kwartaal van 2022 gelijk te stellen aan de hoogte van de erfpachtcanon.

Decembercirculaire 2021 algemene uitkering

 1. De uitkomsten van de decembercirculaire 2021 voor kennisgeving aan te nemen;
 2. De uitkomsten van de decembercirculaire 2021 voor het begrotingsjaar 2021 te verwerken in de jaarrekening 2021;
 3. Het restant van de extra gelden die we in 2021 bij de decembercirculaire 2021 hebben ontvangen i.v.m. Covid-19 in de jaarrekening 2021 over te hevelen naar 2022;
 4. De extra gelden die we in 2021 extra ontvangen i.v.m. Covid-19 te reserveren voor deze doelen;
 5. De extra middelen die we in deze circulaire ontvangen voor taakmutaties reserveren we voor deze doeleinden;
 6. De uitkomsten van de decembercirculaire 2021 voor de begrotingsjaren 2022-2025 betrekken bij het financieel perspectief van de Kadernota 2023 en de hierbij behorende begrotingswijziging;
 7. We informeren de raad in een raadsinformatiebrief over de uitkomsten van de decembercirculaire 2021.
 8. Portefeuillehouder is gemandateerd t.a.v. de tekst van de raadsinformatiebrief

Definitieve vaststelling collegeverklaring bij de IT-audit 2021

De definitieve collegeverklaring vast te stellen en te ondertekenen. 

Zienswijze concept Werkprogramma MRE 2022 en reactie concept Ambitiedocument MRE 2023-2026

 1. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot het concept Werkprogramma MRE 2022, waarbij m.b.t. het Thema Energietransitie: meer aandacht wordt gevraagd voor het oplossen van de problemen omtrent netcongestie. 
 2. Een reactie te geven op het concept Ambitiedocument MRE 2023-2026.
 3. Het Dagelijks Bestuur van de MRE hiervan via bijgevoegde brief op de hoogte te stellen.