Machtiging belastingdienst / hersteloperatie toeslagenaffaire    Voorstel:

  1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffair
  2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigd
  3. Verleent de machtiging en de uitoefening van de in de machtiging genoemde werkzaamheden door aan LEV

Kaderbrief 2022 VRBZO

Raadinformatiebrief vaststellen

Programmering bedrijventerreinen, voortgangsbericht    

Raadinformatiebrief vaststellen

Andere ingangsdatum zelfbewoning

Niet in te stemmen met het verzoek tot het hanteren van een andere ingangsdatum van bewoning voor het berekenen van de afkoopsom van de zelfbewoningsplicht voor een woning gebouwd in CPO De Reep.

Beslissing op bezwaar tegen het optreden van politie en boa’s inzake handhaving tegen illegale bewoning op het perceel Pandgat in Oirschot

Het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.

Stand van zaken Regionale Energiestrategie

Op 4 februari jl. heeft het college raadsinformatiebrief vastgesteld en dat besluit wordt in deze vergadering bekrachtigd.

Verlenging overeenkomst reclamemast

In te stemmen met de verlenging van het recht van opstal voor de reclamemast op industrieterrein De Scheper tot 15 maart 2030, de bestaande voorwaarden te handhaven en aan te vullen met het vastleggen van een termijn waarbinnen verduurzaming zal plaatsvinden.

Gebiedsaanwijzing behorend bij de Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Oirschot

  1. Het voornemen te hebben het “Gebiedsaanwijzingsbesluit bij de verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Oirschot” vast te stellen.
  2. Met de gebiedsaanwijzing het gehele grondgebied van de gemeente Oirschot aan te wijzen.
  3. Met toepassing van afdeling 3.4 Awb de “Gebiedsaanwijzing hemelwaterverordening gemeente Oirschot” voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.

Overzicht Covid-19 gelden 2020 en 2021

  1. Het college neemt kennis van het overzicht van de Covid-gelden 2020 en 2021
  2. We reserveren de Covid-19 middelen voor de hiervoor bestemde doeleinden
  3. Het restant van de Covid-19 middelen 2020 hevelen we, vooruitlopend op de raadsbehandeling van de jaarrekening 2020, al over naar het begrotingsjaar 2021
  4. We informeren de raad hierover in een raadsinformatiebrief