Jaarverantwoording jaarverslag Wet Kinderopvang 2019    

Kennisnemen van Behoud A-status toezicht en handhaving Wet Kinderopvang.

Meerkostenregeling Corona zorgaanbieders Wmo    

In te stemmen met de regeling Vergoeding Meerkosten Corona Zorgaanbieders Wmo, zoals voorgesteld in bijlage, geldend van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021.

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021    

De gemeenteraad voorstellen om de ‘verordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021’ vast te stellen.

Project Regionale profilering voorzieningen en evenementen: internationalisering    

De voorkeur uit te spreken dat Oirschot zich aansluit bij de regioportal onder de voorwaarde dat wanneer uiteindelijk minder deelnemers dan beoogd meedoen de financiële bijdrage van Oirschot niet wijzigt.