Kadernota 2023 GGD Brabant-Zuidoost

De raadsinformatiebrief vast te stellen waarna het college de kadernota 2023 van de GGD Brabant-Zuidoost ter kennisname aan de raad voorlegt.

Kadernota 2023 veiligheidsregio Brabant Zuidoost

 1. Het college neemt kennis van de kadernota van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost voor 2023.
 2. Het college stelt de raadsinformatiebrief vast waarmee de gemeenteraad wordt geïnformeerd over en kennis kan nemen van de kadernota van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost voor 2023

RIB Voortgang De Enck

De raadsinformatiebrief vast te stellen.

Sponsorcontract Matthäus Passion 2022-2026

 1. Het sponsorcontract met de loopduur 2022-2026 met de stichting Matthäus Passion Oirschot vaststellen.
 2. Burgemeester Keijzers-Verschelling een volmacht te laten verlenen aan Wethouder Machielsen om het contract te ondertekenen.

Rekenkameronderzoek ODZOB

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de implementatie van het Plan van Aanpak Rekenkameronderzoek ODZOB.
 2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze naar de raad te sturen.

Overdracht anterieure overeenkomst Nieuwedijk en Brandbeemdseweg ong.

 1. Toestemming verlenen om de rechten en verplichtingen uit de anterieure overeenkomst Nieuwedijk 19 en Brandbeemseweg ong. over te dragen aan derden door de tenaamstelling van de initiatiefnemer te wijzigen in Roladin Ei B.V.

Bestaand gebruik pand Egidiusstraat in Middelbeers wijzigen naar twee sociale huurwoningen en twee vrije sector huurwoningen

1. In principe medewerking verlenen aan het wijzigen van het bestaand gebruik (woning) van het pand aan Egidiusstraat 15 in Middelbeers naar twee sociale huurwoningen en twee vrije sector huurwoningen middels een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik onder voorwaarden dat:

- Twee woningen gebruikt moeten worden als goedkope (sociale) huurwoningen met een maximale huurprijs zoals opgenomen in de ‘regionale begrippenlijst wonen’ van de metropool regio Eindhoven.

- De benodigde parkeerplaatsen (9 stuks) op eigen terrein gerealiseerd worden.

- Een aantoonbare investering gerealiseerd wordt in de verduurzaming van het bestaande pand naar minimaal energielabel B.

- Er een omgevingsdialoog wordt gevoerd.

2. Afwijken van de ‘Beleidsregel omgevingsvergunning kruimelgevallen’ om voorliggend verzoek mogelijk te maken.

3. Met de initiatiefnemer onder mandaat een anterieure overeenkomst gesloten wordt waarin het verhaal van kosten en planschade is vastgelegd.

Deelname aan K80

Het college voor te stellen:

 1. Deel te nemen aan de op te richten K80.
 2. De burgemeester te mandateren.
 • Dat zij namens de gemeente Oirschot de oprichtingsbijeenkomst van de K80 bijwoont.
 • Dat zij namens de gemeente Oirschot kenbaar maakt dat Oirschot zich aansluit bij dit initiatief.
 • Dat zij kandidaat is voor het te vormen bestuur van de K80.