RIB Opvolging motie m.b.t. opname kindvluchtelingen

De raadsinformatiebrief vast te stellen


Vertegenwoordiging Regiegroep Van Gogh Nationaal Park    

 1. In te stemmen met de voordracht van wethouder Piet Machielsen in de Regiegroep als vertegenwoordiger namens de SGE gemeenten;
 2. In te stemmen met de voordracht van de heer Arie Ras (lid ambtelijk overleg Ruimte SGE) in de ambtelijke voorbereidingsgroep als ambtelijk vertegenwoordiger namens de SGE gemeenten.

Oude Toren Oostelbeers 

 1. De begroting van het belevingsconcept Oude Toren vaststellen;
 2.  In te stemmen met de uitvoering van de werkzaamheden onder voorbehoud van verkrijgen omgevingsvergunning en monumentenvergunning;
 3. In te stemmen met de Gebruiksovereenkomst, Gebruiksvisie en Beleidsplan Stichting Vrienden van de Oude Toren;
 4. Wethouder Machielsen te machtigen door burgemeester Keijzers-Verschelling voor de ondertekening van de Gebruiksovereenkomst, Gebruiksvisie en Beleidsplan Stichting Vrienden van de Oude Toren;
 5. Kennisnemen van het vervolg van het project.

Zienswijze Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening    

 1. In te stemmen met de concept-zienswijze op de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening; 2. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven te machtigen om namens de gemeente Oirschot de zienswijze op de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening in te dienen.

Vernummering Peperstraat in Oirschot    

 1. In vervolg op het eerder kenbaar gemaakte voornemen en de daarop ontvangen zienswijzen een nieuw voornemen kenbaar te maken om de bestaande huisnummers aan de Peperstraat in Oirschot te vernummeren, zoals aangegeven bijlage kaart (kaart), en waar nodig ruimte te reserveren voor toekomstige nieuwe huisnummers.
 2. Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen en ambtelijke reactie hierop.

Algemene Plaatselijke Verordening Oirschot 2021, 1e wijziging    

 1. De gemeenteraad voorstellen de Algemene Plaatselijke Verordening Oirschot 2021 niet te wijzigen en daarmee de sluitingstijden van reguliere openbare inrichtingen dus niet aan te passen.

Raadsvoorstel Toeristenbelasting    

Aan de raad wordt voorgesteld de verordening toeristenbelasting te wijzigen