Governancestructuur voor bestuurlijke sturing op de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zuidoost-Brabant

Steun uit te spreken om de aansturing van de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Zuidoost-Brabant te organiseren door:

  • De bestaande stuurgroep ‘Geweld hoort nergens thuis’ door te ontwikkelen naar een stuurgroep ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’, met vaste afvaardiging vanuit de centrumgemeenten, regiogemeenten en partners uit het zorg en veiligheidsdomein.
  • Een regionaal ambtelijk expertteam in te richten met structurele capaciteit vanuit de gemeenten, partners uit het zorg en veiligheidsdomein en ervaringsdeskundigen dat voorstellen voorbereidt.
  • Gebruik te maken van de bestaande structuur van het Zorg en Veiligheidshuis om voorstellen positief te bekrachtigen in de situaties dat besluitvorming door de 21 gemeenten of overige gremia nodig is.

Historisch legerkamp Willem I

  1. Opdrachtverlening, met nadere aandachtspunten, uitwerking schetsontwerp tot definitief ontwerp historisch legerkamp Willem I.
  2. Vaststellen raadsinformatiebrief ‘beleefbaar maken historisch legerkamp Willem I’.

Pilot loten op bouwnummer in plaats van persoon in woningbouwprojecten Eindhovensedijk en Ekerschot Noord

  1. Voor de verkoop van de woningbouwprojecten Eindhovensedijk en Ekerschot Noord af te wijken van het huidige lotingsbeleid zoals is vastgelegd in ‘Beleidsregels loting bouwkavels en nieuwbouwwoningen’ en bij deze woningbouwprojecten de woningen c.q. bouwkavels toe te wijzen aan de hand van loting op bouwnummer (in plaats van loting op persoon) in combinatie met een financieringstoets.
  2. Na de opgedane ervaringen van de verkoop bij de woningbouwprojecten Eindhovensedijk en Ekerschot Noord het toewijzingsbeleid te evalueren en mogelijk aan te scherpen voor verkoop van toekomstige woningbouwprojecten.

Zienswijze NRD Milieueffectrapportage Wijziging Luchthavenbesluit Eindhoven

  1. In te stemmen met de zienswijze NRD Milieueffectrapportage Wijziging Luchthavenbesluit Eindhoven.
  2. De gemeentesecretaris van de gemeente Eindhoven te machtigen om de zienswijze namens het college van B&W van de gemeente Oirschot te ondertekenen en in te dienen.