Taken

 • Zorg en Welzijn
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs, incl. huisvesting
 • Sport, incl. huisvesting osmo en privatisering
 • Sociale zaken
 • Economische Zaken en Werkgelegenheid
 • Visit Oirschot (coördinerend portefeuillehouder)
 • Inwonersparticipatie algemeen

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur WSD
 • Lid Dagelijks Bestuur WSD
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuid-Oost (GGD)
 • Lid Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
 • Lid vergadering van aangeslotenen Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuid-Oost Brabant (BIZOB)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Metropool Regio Eindhoven (MRE) Economie
 • Vicevoorzitter Portefeuillehoudersoverleg Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) Economie
 • Bestuurslid Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt Zuid Oost Brabant
 • Voorzitter bestuurlijke stuurgroep Samen voor de Jeugd
 • Bestuurslid Stichting administratiekantoor White Water Ventures.

Secretaresse

Politieke partij