Taken

  • Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
  • Transitie landelijk gebied en veehouderij
  • Kunst & cultuur
  • Vrijetijdseconomie
  • Erfgoed
  • Natuur en landschap
  • Centrumontwikkeling
  • Leefbaarheid (coördinerend portefeuillehouder)

Nevenfuncties

  • Volgt nog 

Secretaresse