Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt de mens zich thuis. Vanuit deze visie hebben we veel ambities, die we ook in de toekomst waar willen blijven maken. We willen dat onze inwoners gebruik kunnen maken van een goede dienstverlening. We vinden het belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en we willen onze maatschappelijke opgaven zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Daarvoor is samenwerking met andere gemeenten belangrijk. Ook is het belangrijk stil te staan bij onze bestuurlijke positie; zijn we als kleine zelfstandige gemeente ook in de toekomst nog in staat om onze inwoners te ondersteunen?

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Sinds 2003 werkt de gemeente Oirschot steeds intensiever samen met gemeenten om ons heen. We hebben een tijdlijn gemaakt van de ontwikkelingen sindsdien. Hieronder leest u meer over de recente ontwikkelingen rondom onze bestuurlijke toekomst.

Raadsbesluit 21 november 2017

In 2017 trad de gemeenteraad in gesprek met de samenleving over de toekomst van de gemeente. Het doel? Komen tot een toekomstbestendige keuze over de (bestuurlijke) toekomst van Oirschot. Om te komen tot dit besluit haalden we zoveel mogelijk informatie op onder onze inwoners, onze organisaties, ondernemers en andere doelgroepen.

Op 21 november 2017 koos de gemeenteraad unaniem voor het behoud van een zelfstandige gemeente. Een zelfstandige en krachtige gemeente waar we trots op zijn met een identiteit gericht op de stad én het platteland. De raad ziet als stip op de horizon een sterke grote stadsregio Eindhoven waarin Oirschot steeds meer samenwerkt met andere gemeenten. Om klaar te zijn voor deze intensieve samenwerking met de regio vond de raad het belangrijk om op korte termijn duidelijke keuzes in onze samenwerking te maken; welke onderwerpen pakken we met welk samenwerkingsgebied op?

Uitvoering raadsbesluit november 2017

De gemeenteraad gaf de uitvoering van het besluit in handen van het college van B&W. Het college bracht de huidige situatie rondom samenwerking in beeld en inventariseerde onze komende maatschappelijke opgaven. Samen met alle informatie die we in 2017 uit de samenleving ophaalden en rekening houdend met regionale ontwikkelingen kwam het college tot een advies over de te nemen keuzes.

Raadsbesluit 30 oktober 2018

De raad benoemde thema’s die we op lokaal niveau willen blijven oppakken, zoals de balie, leefbaarheid, Wijzer, welzijn en openbaar beheer. Op andere thema’s ziet de raad het belang van samenwerking toenemen waarbij de Kempen en het Stedelijk Gebied Eindhoven onze primaire partners zijn. Thema’s zoals het landelijk gebied en energietransitie pakken we samen met de Kempen op, maar we staan ook open voor andere thema’s binnen deze subregio. De raad staat open voor een nauwere samenwerking met de Kempen en ziet kansen voor Oirschot om bruggen slaan tussen de Kempen en het Stedelijk gebied op basis van onze dubbele oriëntatie en ligging.  De thema’s economie, wonen, voorzieningen en evenementen en ruimte pakken we op met het Stedelijk Gebied Eindhoven. Meer leest u in het volledige raadsbesluit.

Strategische Kempenagenda

Om onze samenwerking in de Kempen verder vorm te geven stellen we in 2019, samen met de andere vier Kempengemeenten, een gezamenlijke strategische Kempenagenda op. Uit deze agenda moet blijken op welke thema’s samenwerking in de Kempen meerwaarde biedt. Dit kunnen onderwerpen zijn die bijdragen aan of passen bij het Kempisch profiel maar ook onderwerpen waarbij de individuele gemeenten (op termijn) onvoldoende in staat zijn om deze op lokaal niveau uit te voeren. 

Meer informatie

Onderzoek sociaal domein

Op de vraag met welk samenwerkingsgebied we het sociaal domein het beste op kunnen pakken kon de raad in oktober 2018 nog geen antwoord geven. De raad gaf het college opdracht om hier eerst verder onafhankelijk onderzoek naar uit te (laten voeren). In de periode januari-juni 2019 voerde de Strategie Centrale uit Tilburg dit onderzoek uit. Zij leverden een onafhankelijk onderzoeksrapport op. Op 25 juni 2019 nam het college, op basis van dit onderzoek, een standpunt in over de toekomst van het sociaal domein in Oirschot. Dit standpunt van het college is verwoord in het raadsvoorstel ‘toekomstperspectief sociaal domein’. Op 22 oktober 2019 neemt de raad een besluit over dit voorstel. Download hieronder het onderzoekrapport en het raadsvoorstel in pdf.

Bent u op zoek naar oudere informatie over het proces rondom de bestuurlijke toekomst?

U vindt dit in ons webarchief.