Op 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. Na diverse wetswijzingen heet de wet nu Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). In onderstaande documenten leest u meer over deze wet, het landelijk register kinderopvang en kunt u lezen wat de gemeente doet om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen.

Landelijk register

Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van een kinderopvangvoorziening die geregistreerd staat in het LRKP. U kunt het LRKP raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl(externe link). Bent u op zoek naar een gastouder, dan moet u een gastouderbureau benaderen. Het gastouderbureau bemiddelt tussen gastouders en vraagouders.

Inspectierapporten

Om de kwaliteit van alle kinderopvangvoorzieningen te bewaken, toetst de GGD als toezichthouder de kwaliteitseisen. De GGD stelt hiervan inspectierapporten op. De kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen zijn verplicht om de inspectierapporten openbaar te maken. Dit gebeurt door het plaatsen op hun website of zij leggen de rapporten ter inzage. Gastouders worden ook geïnspecteerd, maar het inspectierapport is niet openbaar.

Handhaving

De gemeente bewaakt de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Als de GGD tekortkomingen tegenkomt tijdens de inspecties, vermeldt zij dit in het inspectierapport. De gemeente heeft op 10 december 2013 de notitie “Toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk” en de “Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen” met het bijbehorend afwegingsmodel gewijzigd vastgesteld. Gelijktijdig is de beleidsnota van 2012 ingetrokken.

De reden hiervoor zijn een aantal wijzigingen in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). De belangrijkste wijzigingen zijn:

per 1 maart 2013 is een systeem ingevoerd van continue screening. Alle personen die werkzaam zijn in de kinderopvang, gastouders en hun huisgenoten zijn opgenomen in een landelijke database. Dit systeem screent dagelijks of al deze personen een strafbaar feit hebben begaan dat een belemmering vormt voor het werken in de kinderopvang.
per 1 juli 2013 moeten alle kinderdagverblijven voldoen aan het vierogenprincipe. Dit betekent dat er op ieder moment van de dag op het kinderdagverblijf een volwassene moet meekijken of –luisteren met een beroepskracht. Deze maatregel is ingevoerd naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak. De GGD zal hier namens de gemeente op controleren.
per 1 juli 2013 moeten alle kindcentra een meldcode kindermishandeling hebben vastgesteld. Daarnaast moeten alle personeelsleden hiervan op de hoogte zijn en moet de houder het gebruik hiervan stimuleren. De GGD controleert ook hierop namens de gemeente.
Bekijk hier het Regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang 2018.(externe link)