Op 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. Na diverse wetswijzingen heet de wet nu Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). In onderstaande documenten leest u meer over deze wet, het landelijk register kinderopvang en kunt u lezen wat de gemeente doet om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen.