De gemeente Oirschot vindt het belangrijk dat er elk jaar volop woningen bijgebouwd worden. Natuurlijk horen en zien wij dat er veel vraag is naar woningen in onze gemeente. In 2021 zijn er in de gemeente maar liefst 87 woningen bijgebouwd! 

Eind april 2021 zijn de 17 sociale huurwoningen en 30 sociale huurappartementen aan de Barcelona opgeleverd. Verder werken wij aan de voorbereidingen van de woningbouwprojecten Ekerschot Noord, Eindhovensedijk, Hof van Solms (het gebouw én het achterterrein) en de voormalige supermarkt in Middelbeers. Hieronder geven wij daarover meer informatie.

Natuurlijk voeren wij regelmatig gesprekken over allerlei andere locaties. Daarover laten wij pas iets weten als we een overeenkomst hebben gesloten met de initiatiefnemer. Of als wij besloten hebben om mee te werken aan een principe-verzoek voor woningbouw.

Op 22 juni 2021 heeft de raad het Actieplan woningbouw vastgesteld. Hierin kunt u, per kern, de woningbouwlocaties zien waar de komende jaren de focus op ligt.

Nieuwbouwwoningen of kavels kopen?

Als we starten met de verkoop van nieuwbouwwoningen of kavels dan maken wij dat bekend via het Oirschots Weekjournaal, onze website en onze social media. Wij bieden de woningen en kavels aan via een loting. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.

(Nieuwbouw)woningen huren?

Heeft u interesse om in de gemeente Oirschot te gaan huren? Schrijf u dan -kosteloos!- in op www.wooniezie.nl !  Wel moet u uw inschrijving jaarlijks verlengen. Via deze website kunt u reageren op huurwoningen van de 16 aangesloten woningcorporaties en zorginstellingen in Eindhoven en omliggende gemeenten zoals Oirschot en Best. Het gaat daarbij vooral om sociale huurwoningen (deze hebben in 2022 een maximale maandhuur van € 763,47) maar ook om duurdere huurwoningen. Ook Wooninc. (ruim 900 woningen en appartementen verspreid over de gemeente) en Mooiland (64 appartementen in de Agnes van Kleefstraat) zijn hierbij aangesloten.

Subsidie huurgewenning

Huurt u een sociale huurwoning (d.w.z. met een maximale maandelijkse huur van € 763,47) in de gemeente Oirschot? En wilt u verhuizen naar een andere huurwoning in Oirschot die beter bij uw inkomen of de grootte van uw huishouden past? Dan heeft u mogelijk recht op de subsidie huurgewenning. Kijk voor meer informatie op de pagina subsidie huurgewenning.

Alle informatie over de woningbouwprojecten is informatief. Wij doen er alles aan om deze webpagina’s actueel te houden. Aan de getoonde informatie op deze webpagina’s kunt u geen rechten ontlenen.

Ekerschot Noord

De gemeente Oirschot gaat samen met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte een nieuwe woonwijk realiseren in het gebied tussen de Peperstraat, Oude Grintweg en Kempenweg (genaamd Ekerschot Noord). Het plan gaat ruimte bieden aan ruim 140 woningen. Op 18 juni 2020 vond het digitale startsein plaats met alle betrokken partijen. Wethouder Piet Machielsen: “ We bedienen hier zoveel mogelijk verschillende doelgroepen én we realiseren ongeveer 40 % van de woningen in de sociale prijsklasse. Daarom komen er diverse soorten woningen, in een mix van huur en koop: rijwoningen, 2-kappers, zelfbouwkavels en appartementen. Ruimte voor Ruimte en zorginstelling Cello ontwikkelen samen een woonvoorziening van 24 appartementen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking of autisme. Hiervoor waren twee groepen ouders al jaren op zoek naar een locatie."

Situatietekening Ekerschot Noord

De planning

Op 30 maart 2021 stelde de raad het bestemmingsplan Ekerschot Noord vast. Sinds 16 maart 2022 is het bestemmingsplan onherroepelijk. De Raad van State heeft toen uitspraak gedaan in het beroep dat in juni 2021 tegen het bestemmingsplan was ingediend. Daarom gaan Ruimte voor Ruimte en de gemeente verder met alle voorbereidingen.

Van Wanrooij Projectontwikkeling realiseert 30 koopwoningen in Ekerschot Noord: 24 twee-onder-een-kapwoningen en 6 hoekwoningen. Ze realiseert ook 7 tussenwoningen en die gaan verhuurd worden in de vrije sector. Vanaf 13 mei 2022, om 9 uur tot 23 mei, 12 uur kon u zich voor de koopwoningen inschrijven. Heeft u een voorinschrijving gedaan voor deze koopwoningen? Ook dan moest u vanaf 13 mei, 9 uur tot 23 mei, 12 uur, uw inschrijving definitief maken. In de week van 30 mei vindt de toewijzing en loting plaats van de 30 koopwoningen. Vervolgens krijgt iedereen die op de eerste plaats is geëindigd een koopovereenkomst. Het zal even duren voordat alle reservekandidaten horen of zij nog een kans maken of toch definitief zijn afgevallen.

Ruimte voor Ruimte start eind juni 2022 met de verkoop van de zelfbouwkavels. De Bochten is verantwoordelijk voor de realisatie van de 28 koopappartementen. Wanneer de verkoop daarvan start, is nog niet bekend.

Niet alle woningen worden tegelijk gebouwd. Bovendien is dit afhankelijk van vergunningen en de beroepsprocedures. Als alles voorspoedig verloopt, kunnen we in de zomer van 2022 de locatie bouwrijp gaan maken. Dit duurt een aantal maanden. De bouw van woningen kan dan op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2023 starten.

Wilt u meer weten?

Zodra er meer of actueel nieuws te melden is vindt u dat op deze website. Ook plaatsen wij dan een nieuwsbericht in het Oirschots Weekjournaal.

Heeft u interesse in kavels in Ekerschot Noord? Meldt u dan op www.ruimtevoorruimte.com aan voor de nieuwsbrief.

Heeft u interesse in de koopwoningen die Van Wanrooij gaat verkopen? Op www.vanwanrooij.nl kunt u zich inschrijven of aanmelden als u op de hoogte wil blijven van nieuws over dit project.

Veld 7 (Moorland)

Sinds de vernieuwing van sportpark Moorland wordt het voormalige Veld 7 niet meer gebruikt om te sporten en krijgt Veld 7 een andere bestemming. Aan de Drieterskuil ligt nog een perceel van de gemeente, lokaal bekend als ‘Het Nonnenbos’. Dit wordt hierin meegenomen. In het Actieplan wonen dat de raad in juni 2021 vaststelde is al opgenomen dat in dit gehele gebied 55 woningen gerealiseerd moeten worden.

We hebben hierover op 15 juli 2021 een digitale meedenksessie gehouden. Hier hebben we de randvoorwaarden vanuit de gemeente toegelicht, zoals het aantal woningen, richtlijnen voor de inrichting van het openbaar gebied en de waterberging. Ook hebben de deelnemers tijdens deze avond laten weten wat zij belangrijk vinden voor dit woningbouwproject. Bekijk de bijdrage van de inwoners. 

Stedenbouwkundig bureau LOS Stadomland heeft vanuit de randvoorwaarden van de gemeente en input van de deelnemers op 3 november 2021 drie verschillende varianten ontworpen, in De Heistal. Omwonenden en andere belangstellenden konden reageren op de ‘praatplaten’.

Variant 1 - erfjes

Variant 2 – hofjes

Variant 3 – centrale ruimte

Het bureau verwerkt de komende tijd deze reacties tot een schetsontwerp. Ook neemt zij daarin mee de reacties van specialisten van de gemeente (bijvoorbeeld op het gebied van bodem, water en groen) en van woonstichting ‘thuis en Jansen Bouwontwikkeling BV. Dit kan een mix zijn van alle drie varianten of een optimalisatie van één van de drie getoonde varianten.

Poster 1 - erfjes

Poster 2 - hofjes

Poster 3 - centrale ruimte

Voormalige supermarkt, Middelbeers

De voormalige supermarkt in het centrum van Middelbeers, Doornboomstraat 2, op de hoek met de Smidsstraat, staat al jaren leeg. Het dichtgemetselde pand is vele inwoners al lang een doorn in het oog. Nieuwbouw leek hier jarenlang financieel niet haalbaar. Het project Ekerschot Noord in Oirschot bleek als vliegwiel te dienen, waardoor de gemeente een overeenkomst heeft kunnen sluiten met Van Wanrooij Projectontwikkeling. Deze ontwikkelaar gaat hier 13 grondgebonden koopwoningen realiseren, waarvan 4 goedkope koopwoningen. Starters hebben hierop voorrang.
Inmiddels is het ontwerp-bestemmingsplan klaar. Het lag gedurende zes weken ter inzage, vanaf 21 oktobe tot en met 22 december 2021.

Op 22 februari 2022 stelde de raad het bestemmingsplan vast. U vindt het bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken op onze website, bij de raadsagenda van de besluitvormende raadsvergadering van 22 februari j.l.

Het bestemmingsplan heeft daarna 6 weken ter inzage gelegen en in die periode is er geen beroep ingediend tegen het bestemmingsplan. Daarom is het bestemmingsplan inmiddels in werking getreden. Daarna moeten de benodigde omgevingsvergunning(en) nog worden aangevraagd en verleend. Ook moet de locatie nog bouwrijp gemaakt worden. Pas daarna kan men starten met de bouw

Mogelijk start de inschrijftermijn voor dit project nog vóór de zomer van 2022. U kunt zich op www.vanwanrooij.nl aanmelden als u op de hoogte wil blijven van nieuws over dit woningbouwproject.

 Eindhovensedijk

In het gebied tussen de Eindhovensedijk, Kempenweg en De Rijt in Oirschot wil Van Wanrooij Projectontwikkeling BV 15 woningen realiseren. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met deze projectontwikkelaar, die ook eigenaar is van de grond. Het plan bevat 3 vrijstaande woningen, 4 halfvrijstaande woningen en 8 rijwoningen. Deze worden naast de bestaande woonbebouwing langs de Eindhovensedijk ingepast.

Op 30 november 2021 heeft de gemeenteraad van Oirschot het bestemmingsplan ‘Eindhovensedijk’ gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken lagen vanaf donderdag 23 december 2021 voor de duur van 6 weken ter inzage. In deze periode is géén beroep ingediend gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan is daardoor op 4 februari 2022 in werking getreden.

Vermoedelijk wordt in juni 2022 de inschrijftermijn voor belangstellenden geopend. De loting vindt dan op zijn vroegst eind juni plaats. Let op, voor dit project gaan we als pilot op een andere manier loten. Hierbij speelt uw voorkeur een grotere rol én hoe concreet u bij uw inschrijving kunt zijn over uw fianciëringsmogelijkheden. U leest hier meer informatie. Houdt u het Oirschots Weekjournaal, deze webpagina en onze social media in de gaten voor meer nieuws. U kunt het project of nieuws daarover ook volgen ook alvast een kijkje nemen op de website van Van Wanrooij Projectontwikkeling.

Woningbouwlocatie Eindhovensedijk

Hof van Solms - achterterrein

Achterterrein

Op het achterterrein van Hof van Solms wil de eigenaar, Janssen de Jong Projectontwikkeling, 13 grondgebonden woningen en 22 appartementen mogelijk maken. Minimaal 16 appartementen en/of woningen gaan tot de sociale sector behoren (of dit koop of huur wordt, of een mix, wordt nog bepaald). Janssen de Jong heeft een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Dit legde de gemeente lag gedurende zes weken ter inzage van 21 oktober tot en met 1 december 2021.

Tijdens de inzagetermijn zijn er géén zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-bestemmingplan. Op dinsdag 31 mei 2022 wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de raad. U vindt de stukken op de raadsagenda van de besluitvormende raadsvergadering van 31 mei

Nadat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, publiceren we dit vastgestelde bestemmingsplan. Daarna start opnieuw een inzagetermijn van 6 weken (voor beroep). Afhankelijk van beroep kan het bestemmingsplan voor het achterterrein van Hof van Solms dus op zijn vroegst ná de zomer 2022 in werking treden. Daarna moeten de benodigde omgevingsvergunning(en) nog worden aangevraagd en verleend. Ook moet de locatie nog bouwrijp gemaakt worden. Pas daarna kan men starten met de bouw.

Loting en verkoop van de woningen kan op zijn vroegst plaatsvinden nádat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het is echter ook mogelijk dat dit pas gebeurt nádat het bestemmingsplan in werking is getreden.

Rijksmonumentale pand

Janssen de Jong projectontwikkeling is ook eigenaar van het rijksmonumentale Hof van Solms aan de Koestraat 16. Inmiddels worden plannen uitgewerkt om hierin 20 woningen te realiseren: 14 grondgebonden woningen en 6 appartementen. Hiervoor zijn geen specifieke doelgroepen benoemd en om het monument een nieuwe invulling te kunnen geven zijn ook geen prijsafspraken gemaakt. Voor het plan is inmiddels een anterieure overeenkomst opgesteld, die de gemeente en Janssen de Jong in mei 2022 hebben ondertekend.

Meer en actuele informatie vindt u op www.woneninhofvansolms.nl

Groot Bijstervelt

Het voormalige klooster Groot Bijstervelt aan de Montfortlaan in Oirschot is bijna klaar voor een nieuwe fase in haar bestaan: een complex met levensloopbestendige huurwoningen (in de hoge prijscategorie) met zorg of zorg op afroep.

Het landgoed Groot Bijstervelt bestaat uit vier gebouwen: het Klooster, het Koetshuis, de Residentie en de Kapel. Ook wordt het bijbehorende park opengesteld voor publiek.

  • Het Klooster bevat 28 appartementen voor personen (of echtparen) met een intensieve zorgvraag. Bewoners krijgen hier 24/7 zorg en service. Valuas Zorggroep is hier de exploitant.
  • Het Koetshuis bestaat uit 36 hotelkamers. Hier kunnen gasten maximaal ca. 3 maanden verblijven. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Valuas Zorggroep is ook hier de exploitant. Het Koetshuis ligt, vanuit de Montfortlaan bekeken, rechts naast het Klooster.
  • De Residentie bestaat uit 22 reguliere appartementen. Hier kunnen mensen zelfstandig wonen, met zorg op afroep, via een zorgoproepsysteem. De Residentie ligt, vanuit de Montfortlaan bekeken, áchter het Klooster en het Koetshuis.

De Kapel ligt links naast het Klooster. Deze krijgt, na renovatie, een multifunctionele bestemming. Zo is de kapel te huur voor vieringen, sluiten van huwelijken of overige bijeenkomsten. De bedoeling is om er in 2020 het restaurant te openen. Het restaurant en het park zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

De planning en meer informatie

Vanaf mei 2020 start de verhuur van de zorgwoningen en de appartementen. Kijk voor meer informatie op www.grootbijstervelt.nl of neem contact op met Lelieveld makelaardij.

Wilt u meer weten over wonen (in het Klooster of Residentie) of tijdelijk verblijven met zorg (in het Koetshuis)?  Kijk dan op de website van Valuas Zorggroep of bel met locatiemanager Marlou van Nuenen, 06-30822308.

Woningbouwproject Groot Bijstervelt

Hoek Hoogdijk / Oranjestraat (voormalig café De Zwaan)

De gemeente heeft eind november 2021 een anterieure overeenkomst afgesloten met de eigenaar van dit pand. Hierin is vastgelegd dat hier 18 koop- en huurappartementen komen. Minimaal 8 appartementen moeten in de sociale sector vallen (sociale huur of sociale koop). De initiatiefnemer biedt álle 18 appartementen aan starters en senioren aan.

De komende tijd is de eigenaar aan zet om een nieuw (ontwerp-)bestemmingsplan op te laten stellen. Zodra de gemeente dit plan heeft goedgekeurd, legt zij een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. In die periode kan iedereen zijn of haar zienswijze kenbaar maken. Daarna leggen we het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de raad. We verwachten nu dat dit in het 2e of 3e kwartaal van 2022 zal zijn.

Gebiedsontwikkeling de Kemmer

Er is grote behoefte aan nieuwe woningen in de gemeente Oirschot. Op 22 juni 2021 nam de gemeenteraad daarom het besluit om in het gebied De Kemmer woningen te gaan bouwen. Het is de bedoeling om de komende tien tot vijftien jaar circa 400 woningen te gaan bouwen. Het gaat om woningen in de huur- en koopsector, voor verschillende doelgroepen.

Meer informatie over dit project vind je op de aparte projectenpagina Gebiedsontwikkeling De Kemmer.

Lotingsysteem voor bouwkavels en nieuwbouwkoopwoningen

Als we starten met de verkoop van nieuwbouwwoningen of kavels dan maken wij dat bekend via het Oirschots Weekjournaal, onze website en onze social media. Wij bieden de woningen en kavels aan via een loting. Kijk voor meer informatie over verloting van bouwkavels en nieuwbouwkoopwoningen op de pagina Lotingsysteem.

(Nieuwbouw)woningen huren?

Heeft u interesse om in de gemeente Oirschot te gaan huren? Schrijf u dan -kosteloos!- in op www.wooniezie.nl!  Wel moet u uw inschrijving jaarlijks verlengen. Via de website van Wooniezie kunt u reageren op huurwoningen van de zestien aangesloten woningcorporaties en zorginstellingen in Eindhoven en omliggende gemeenten zoals Oirschot en Best. Het gaat daarbij vooral om sociale huurwoningen (deze hebben in 2021 een maximale maandhuur van € 752,33) maar ook om duurdere huurwoningen. Ook Wooninc. (ruim 900 woningen en appartementen verspreid over de gemeente) en Mooiland (64 appartementen in de Agnes van Kleefstraat) zijn hierbij aangesloten. 

Heeft u nog vragen over woningbouwprojecten?

Dan kunt u contact opnemen met Mariëlle van der Stoop, cluster Wonen

(0499) 58 33 33
info@oirschot.nl